Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

170. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 36. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17), članka 45. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18), članka 10.  Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju davanjem koncesije („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 5/11 i 2/12)  i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12 i 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je

 

 

O D L U K U

o davanju koncesije  za obavljanje  dimnjačarskih poslova

na području Grada Dubrovnika

 

 

I.

 

Ovom Odlukom odabire se najpovoljniji ponuditelj kojem se dodjeljuje koncesija obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Dubrovnika.

 

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se:

-    čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u svrhu održavanja njihove funkcionalne sposobnosti i drugi poslovi u okviru dimnjačarske djelatnosti, a radi sprječavanja opasnosti od požara, eksplozija, trovanja i zagađivanja zraka te uštede energenata (potpunog sagorijevanja),

-    sprječavanje štetnih posljedica koje bi nastupile zbog neispravnosti dimnjaka i dimovoda i neodržavanja (mehaničkog čišćenja prema uputama proizvođača) uređaja za loženje.

 

II.

 

Temeljem provedenog postupka davanja koncesije i ocjene dostavljene jedine pristigle ponude u smislu uvjeta i kriterija iz dokumentacije za nadmetanje, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika dodjeljuje koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Dubrovnika ponuditelju:

-      dimnjačarski obrt Dimnjačar Nenadić, vl. Josip Nenadić, V. Bacha 32, Slavonski Brod, OIB 83877824201.

 

III.

 

Prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara uredit će se ugovorom sukladno odredbama Zakona o koncesijama.

 

IV.

 

Naknada za koncesiju iz točke II. ove Odluke utvrđuje se u visini od 60.000,00 kn godišnje, a ukupni iznos cijena dimnjačarskih usluga prema krajnjem korisniku utvrđuje se u iznosu od 20.828,75 kn s uračunatim PDV-om.

 

V.

 

Koncesija se daje na vrijeme od 3 (tri) godine od dana potpisivanja ugovora.

 

VI.

 

Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku davanja koncesije, KLASA: 363-01/17-09/23, URBROJ: 2117/01-03-18-15 od 18. listopada 2018. godine, koji nije predmet objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

VII.

 

Ugovor o koncesiji sa izabranim koncesionarom u ime Grada Dubrovnika, kao davatelja koncesije, sklopiti će Gradonačelnik po isteku razdoblja mirovanja od 15 dana od dana dostave odluke o davanju koncesije ponuditeljima, a najkasnije u roku od 10 dana od isteka razdoblja mirovanja odnosno 10 dana od dana kada je odluka o davanju koncesije postala izvršna.

 

VIII.

 

Koncesionar je dužan prije sklapanja ugovora osigurati jamstvo i/ili instrumente osiguranja obveza u vidu zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovora.

 

IX.

 

Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika" i na standardnom obrascu Obavijesti o dodjeli koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

 

 

O b r a z l o ž e n j e:

 

Grad Dubrovnik proveo je postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih  poslova na području Grada Dubrovnika.

 

Davatelj koncesije je proveo pripremne radnje koje prethode početku postupka davanja koncesije, i to: imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju, izrada analize davanja koncesije, procjena vrijednosti koncesije te izrada dokumentacije za nadmetanje.

 

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem brojem 2018/S 01K-0024908 objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Dubrovnika, a čime je započeo postupak davanja koncesije.

 

U otvorenom roku za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda, i to ponuditelja dimnjačarski obrt Dimnjačar Nenadić, vl. Josip Nenadić, V. Bacha 32, Slavonski Brod, OIB 83877824201.

 

Analiza i pregled ponude prikazani su u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda u postupku davanja koncesije, KLASA: 363-01/17-09/23, URBROJ: 2117/01-03-18-15 od 18. listopada 2018. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.

 

Budući da je ponuditelj dimnjačarski obrt Dimnjačar Nenadić, vl. Josip Nenadić, jedini ponuditelj i da ispunjava sve uvjete propisane dokumentacijom za nadmetanje sukladno kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, odlučeno je kao u ovoj Odluci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Žalba na ovu Odluku se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku i dostavlja neposredno na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je sukladno odredbi članka 405. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi obavezan primjerak žalbe dostaviti davatelju koncesije u roku za žalbu, na dokaziv način (s pozivom na evidencijski broj iz Dokumentacije o nabavi na adresu naznačenu za dostavu ponuda u toj Dokumentaciji). Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno davatelju koncesije. Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana i to od dana primitka odluke o davanju koncesije, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

 

 

KLASA: 363-01/17-09/23

URBROJ: 2117/01-09-18-20

Dubrovnik, 9. studenoga 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------