Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

169. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

 ­                                                                          

 

 ­                                                               

Članak 1.

 

U Odluci o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14/17. i 10/18.)  u članku 4. točka 9. mijenja se i glasi:                                                

                                                                     

„9. Marina Vučković Matić – članica“.

 

 

Članak 2.

                                                                     

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                        

                   

 

KLASA: 013-03/17-03/22

URBROJ: 2117/01-09-18-3

Dubrovnik, 9. studenog 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------