Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

168. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika

Na temelju članka 24.  Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17 dalje:Uredba), članka  16. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je  

 

 

O  D  L  U  K  U
o  imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije

za posebnu upotrebu pomorskog dobra  Grada Dubrovnika

 

 

 

Članak 1.

 

Osniva se Stručno povjerenstvo za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra  Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

 

 

Članak 2.

 

U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

1.      Jelena Dadić, predsjednik Povjerenstva

2.      Božidar Mitrović, član

3.      Maro Kristić, član  

 

 

Članak 3.

 

Rad Povjerenstva iz članka 1. Odluke definiran je člankom 16. Zakona o koncesijama.

 

        

Članak 4.

 

Povjerenstvo za koncesiju prestaje s radom sklapanjem Ugovora:

    Koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju komunalne vodne građevine, sustava odvodnje otpadnih voda naselja Sveti Jakov i crpne stanice „Sveti Jakov “;

    Koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju sustava javne odvodnje u Luci Šipan.

 

 

Članak 5.

 

Tehničke, stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za  turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika.

 

  

Članak 6.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 342-01/16-01/30

URBROJ: 2117/01-09-18-26

Dubrovnik, 9. studenoga 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------