Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

166. Odluka o izmjeni Odluke o trošenju djela sredstava prikupljenih komunalnom naknadom Grada Dubrovnika u 2018. godini

Na temelju članka 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18) i Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13, – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o izmjeni Odluke o trošenju dijela sredstava prikupljenih komunalnom naknadom

Grada Dubrovnika u 2018. godini

 

 

Članak 1.

 

U  Odluci o trošenju dijela sredstava prikupljenih komunalnom naknadom Grada Dubrovnika u 2018. godini  („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 25/17. i 19/18.) članak 2. mijenja se i glasi:

 

“Sredstva prikupljena komunalnom naknadom u 2018. godini osim za komunalne djelatnosti iz čl 1. upotrijebit će se za provedbu sljedećih projekata u iznosu od 3.380.000 kuna:

 

-       Osnovna škola Lapad – energetska obnova u iznosu od 2.686.100 kn.

-       Osnovna škola Montovjerna – rekonstrukcija-nadogradnja u iznosu od 693.900 kn.”.

 

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                       

 

KLASA: 363-01/17-09/29

URBROJ: 2117/01-09-18-09

Dubrovnik, 9. studenoga 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------