Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

165. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.–pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je

 

 

O D L U K U

o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova

na području Grada Dubrovnika

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se kalendarsko razdoblje i vrijeme privremene zabrane izvođenja građevinskih radova, vrste građevinskih radova koji se ne mogu izvoditi, područja zabrane,  razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi, te nadzor nad provedbom ove Odluke.

 

 

II. KALENDARSKO RAZDOBLJE I VRIJEME TRAJANJA PRIVREMENE ZABRANE

 

Članak 2.

 

Privremena zabrana izvođenja građevinskih radova primjenjuje se u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2019. godine u vremenu od 00:00 do 24:00 sata.

 

 

III. VRSTE RADOVA KOJI SE PRIVREMENO ZABRANJUJU

 

Članak 3.

 

Građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke zabranjuju smatraju se:

    zemljani radovi (iskop humusa, široki iskop, iskop stepenica, iskop za temelje i građevne jame, iskop rovova za instalacije, iskop kanala i odvodnih jaraka, prijevoz materijala, uređenje temeljnog tla, izrada nasipa, izrada posteljice, izrada klinova uz objekte, deponiranje materijala, utovar, odvoz viška zemlje na gradski deponij, istovar, zatrpavanje građevinske jame nakon izvedbe podruma, zemljom od iskopa i sl.) i

    radovi na izgradnji konstrukcije građevine.

 

 

IV.  PODRUČJA PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

 

Članak 4.

 

Područje privremene zabrane izvođenje građevinskih radova  je cijelo područje Grada Dubrovnika, koje se dijeli na dvije zone:

    zona „A“ – koja obuhvaća područje gradskog kotara Grad, Ploče Iza Grada i dio gradskog kotara Pile - Kono s rubnim granicama: smjer Put od Republike, Splitski put, Vladimira Nazora, Pera Bakića do D-8),

    zona „B“ – koja obuhvaća ostale gradske kotareve i mjesne odbore na području Grad Dubrovnika.

 

 

V. IZUZECI OD PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

 

Članak 5.

 

Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na:

1.     građevine odnosno radove za čije je građenje odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

2.     uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti;

3.     hitne radove na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture koji se javljaju nenadano i kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja nekretnine;

4.     nužne radove na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi;

5.     građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu;

6.     građenje objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, građenje javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje se nalaze u području zone „B“;

7.     radove na izgradnji konstrukcije građevine koja se nalazi u  području  zone „B“,  ukoliko se u njenoj neposrednoj blizini ne nalaze turistički objekti (hoteli, kampovi i marine), i to za:

- betonske radove na konstrukciji u vremenu od 9,00 – 14,00 sati, svakim radnim   

  danom od ponedjeljka do petka

- preostale radove na konstrukciji u vremenu od 8,00 – 18,00 sati, svakim radnim   

  danom od ponedjeljka do subote

   Za ove radove investitor mora posjedovati odobrenje Upravnog odjela za komunalne   

   djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika.

   Nedjeljom, blagdanom i neradnim danom zabranjeno je izvođenje svih radova na   

   izgradnji konstrukcije građevine.

 

Pod izrazom „neposredna blizina“ u smislu ove Odluke smatra se udaljenost do 200 metara zračne linije, mjereno od ruba građevine na kojoj se obavljaju radovi na izgradnji konstrukcije.

 

 

Članak 6.

 

Odobrenje kojim se odobrava izvođenje radova iz članka 5. stavka 1. točke 6. i 7. ove Odluke donosi Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva koje imenuje Gradsko vijeće Grad Dubrovnika.

 

Povjerenstvo na temelju podnesenog zahtjeva investitora obavlja očevid na licu mjesta uz nazočnost službene osobe odsjeka za komunalno redarstvo.

Zahtjev za odobrenje izvođenja građevinskih radova iz članka 5. stavka 1. točke 6. i 7. ove Odluke podnosi se putem obrasca Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika.

 

Investitor je dužan predmetni zahtjev podnijeti do 30. svibnja 2019. godine.

 

Zahtjevi podneseni iza 30. svibnja 2019. godine neće se razmatrati.

 

 

Članak 7.

 

U slučaju da se izvođač ne pridržava odredaba ove Odluke ili svojim postupanjem prekrši odobrenje, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika će po zaprimljenom zapisniku službene osobe odsjeka za komunalno redarstvo, isto ukinuti.

 

 

VI. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

 

Članak 8.

 

Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi komunalno redarstvo Grada Dubrovnika.

 

U obavljanju nadzora komunalni redari postupaju sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine", broj: 153/13.) i Naputka Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine", broj: 40/15.), te će rješenjem narediti investitoru privremenu obustavu izvođenja zemljanih radova i/ili radova na izgradnji konstrukcije građevine ako se radovi izvode protivno ovoj Odluci.

 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 9.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 25/17.).

 

Članak 10.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

 

KLASA: 363-01/18-09/26

URBROJ: 2117/01-09-18-04

Dubrovnik, 9. studenoga 2018. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------