Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

164. Odluka o vrijednosti boda za obračun visine komunalne naknade

Na temelju članka 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

 

 

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se vrijednost boda za komunalne naknade (B) na području Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 2.

 

Vrijednost boda jednaka je godišnjem iznosu komunalne naknade po četvornom metru (m2 ) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni.

 

Vrijednost boda iz stavka 1. ovoga članka određuje se u visini od 6 kuna po četvornom metru (m2 ).

 

 

Članak 3.

 

Danom početka primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 23/17.).

 

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

 

KLASA:011-01/18-01/05

URBROJ: 2117/01-09-18-03

Dubrovnik, 9. studenoga 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------