Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

163. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Vrtovi sunca

Na temelju članka 86., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13-pročišćen tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

TURISTIČKE ZONE ORAŠAC – VRTOVI SUNCA

 

 

 

I.    OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca ("Službeni glasnik grada Dubrovnika", broj 9/06), dalje u tekstu: IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca.

 

 

Članak 2.

 

Odlukom o izradi utvrđuje se:

1.     pravna osnova za izradu i donošenje prostornog plana,

2.     razlozi donošenja prostornog plana,

3.     obuhvat prostornog plana,

4.     sažeta ocjena stanja u obuhvatu prostornog plana,

5.     ciljevi i programska polazišta prostornog plana,

6.     popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim propisima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornog plana,

7.     način pribavljanja stručnih rješenja prostornog plana,

8.     popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi prostornog plana,

  1. planirani rokovi za izradu prostornog plana odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, ako je taj rok, ovisno o složenosti pojedinog područja, duži od trideset dana,
  2. izvori financiranja izrade prostornog plana,
  3. odluka o drugim pitanjima značajnim za izradu prostornog plana.

 

 

Članak 3.

 

Postupak izrade započeo je u listopadu 2011. zaključkom Gradonačelnika KLASA: 350-02/11-02/05, URBROJ: 2117/01-01-11-4 od 10. listopada 2011. godine kojim je prihvatio Pismo namjere investitora KFK Tehnika d.o.o. iz Zagreba za financiranje izrade IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca.

 

Dana 5. srpnja 2014. godine Gradsko vijeće donosi Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca. Ugovor o izradi između Grada Dubrovnika i IGH Urbanizma d.o.o. iz Dubrovnika sklopljen je 25. kolovoza 2014. godine, temeljem zaključka Gradonačelnika KLASA: 350-02/11-02/05, URBROJ: 2117/01-01-14-23, od 19. kolovoza 2014. godine, nakon provedenog postupka javne nabave.

 

Slijedom navedenog, u travnju 2015. je izrađeno Stručno rješenje IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca. Došlo je do zastoja u izradi predmetnih Izmjena i dopuna radi definiranja lokacije priključenja na državnu cestu D8 sa Hrvatskim cestama.

 

Odluka o izradi IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca je ex lege stavljena izvan snage zbog proteka roka sukladno odredbi čl. 202 Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13 i 65/17), dalje u tekstu: Zakon. Radi nastavka postupka izrade predmetnih izmjena i dopuna potrebno je donijeti novu Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca.

 

II.  PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE ORAŠAC - VRTOVI SUNCA

 

Članak 4.

 

IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca izrađuju se u skladu s odredbama Zakona, Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), Uredbe o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“, broj 115/15) i u skladu s drugim propisima koji se tiču posebnog stručnog područja.

 

Nositelj izrade IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca je Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

 

 

III.    RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE ORAŠAC - VRTOVI SUNCA

Članak 5.

 

Izradi IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca, pristupit će se radi usklađenja s Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 06/03, 03/05, 07/10, 04/12, 09/13, 02/15 i 07/16) i Prostornim planom uređenja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 07/05, 06/07, 10/07, 03/14, 09/14-pročišćeni tekst, 19/15 i 18/16-pročišćeni tekst, dalje: PPU Grada Dubrovnika) te zbog stvaranja planskih preduvjeta za realizaciju turističkih sadržaja – hotela i turističkog naselja s obzirom da plansko rješenje Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca (dalje u tekstu: UPU Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca) nije više u skladu s potrebama daljnjeg korištenja i razvoja neuređenog dijela Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca predviđenog za urbanu preobrazbu.

 

 

IV.    OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE ORAŠAC - VRTOVI SUNCA

 

Članak 6.

 

Prostorni obuhvat UPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 09/06) izmijenjen je Izmjenama i dopunama Prostornoga plana uređenja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 03/14) te iznosi 36 ha.

 

IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca odnose se na dio obuhvata na zapadu, a obuhvaća slijedeće katastarske čestice: 1997/2 (javno vodno dobro), 2064, 2065, 2066, 2069, 2027, 2070, 2028/1, 2028/2, 891/4, 913/8, 913/9, 918, 919, 920, 921/1, 921/2, 921/3, 921/4, 921/5, 921/6, 921/7, 921/8, 922, 923, 924/1, 924/2, 925/1, 925/2, 926/1, 926/2, 926/3, 927/1, 927/3, 928, 929/1, 929/2, 929/3, 929/4, 930, 931/1, 931/2, 932/1, 932/2, 932/4, 932/5, 932/6, 932/7, 933/1, 933/2, 934/2, 939/1, 953 i 954, na č.zgr. 216, 366, 367, 368, 387, te na dijelovima č.zem. 1997/1 (javno vodno dobro), 2062 (državna cesta D8) i 2104, sve k.o. Orašac.

 

Obuhvat IiDUPU-a iznosi cca 9,55 ha, a omeđen je postojećom granicom UPU-a sa sjeverne i zapadne strane te novom granicom s jugozapadne strane. S istočne strane je omeđen postojećim pješačkim koridorom i potokom koji se pruža od gospodarskog objekta do kupališne zone.

 

Granica obuhvata načelno je prikazana u grafičkom prilogu ove Odluke.

 

 

V.     SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE ORAŠAC - VRTOVI SUNCA

 

Članak 7.

 

UPU Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca izrađen je za predmetnu turističku zonu koja je utvrđena PPU-om Grada Dubrovnika s obuhvatom od 30 ha i kapacitetom od 1700 kreveta. Urbanistički plan donesen je u kolovozu 2006. godine i objavljen u Službenom glasniku Grada Dubrovnika, broj 09/06. Svi uvjeti kojima se regulira buduće uređivanje prostora u granicama obuhvata UPU-a sadržani su u njegovu tekstualnom i grafičkom dijelu, koji predstavljaju cjelinu za tumačenje svih planskih postavki. Turistička zona izgrađivana je još ranije, temeljem Provedbenog urbanističkog plana „Soderini“ iz 1986. godine. Izgrađeno je turističko naselje kao dio ukupnog turističkog kompleksa. Daljnja gradnja i razvoj naglo su prekinuti Domovinskim ratom. Predmetni UPU nastavlja kontinuitet u urbanističkom projektiranju i dovršava tada djelomično izgrađenu zonu.

 

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne Novine“, broj 124/13 i 105/15), na istočnom dijelu obuhvata UPU-a nalazi se područje ekološke mreže HR2001337, područje oko Rafove (Zatonske) špilje.

 

Sukladno PPU-u Grada Dubrovnika prostor UPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca cjelokupan obuhvat UPU-a se nalazi u ZOP-u (zaštićenom obalnom području mora).

 

Cjelokupan obuhvat IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca definiran je PPU-om Grada Dubrovnika kao osobito vrijedan predjel - kultivirani krajobraz. Pojas uz more određen je kao zaštićeno podmorje te kao osobito vrijedan predjel – prirodni krajobraz.

 

Obuhvat IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca s istočne strane graniči s javnim vodnim dobrom, koje je PPU-om Grada Dubrovnika definirano kao područje pojačane bujične erozije. Na dijelu obuhvata IiDUPU-a utvrđena su ugrožena i rijetka kopnena staništa stenomediteranske čiste vazdazelene šume i makija crnike te manjim dijelom mozaici kultiviranih površina.

 

Sukladno PPU-u Grada Dubrovnika prostor UPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca definiran je kao izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene izvan naselja. Obuhvat IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca definiran je kao neuređeni dio neizgrađenog dijela građevinskog područja ugostiteljsko turističke namjene izvan naselja planiran za urbanu preobrazbu.

 

Članak 8.

 

Unutar obuhvata IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca nalazi se civilna građevina – ostaci slobodnostojeće mlinice (č.zgr.216, k.o.Orašac) koja predstavlja evidentirani spomenik kulture, a nalazi se u neposrednoj blizini postojećeg gospodarskog objekta u sjeveroistočnom dijelu obuhvata. Teren unutar obuhvata IiDUPU-a je u strmom nagibu od Državne ceste na sjeveru obuhvata te lokaliteta Glavice na zapadnom dijelu obuhvata prema obali mora na jugoistoku obuhvata. Ambijentalnu vrijednost i posebnost područja predstavlja izloženost pogledu s mora, stoga gabariti novih građevina moraju biti maksimalno kontrolirani te je potrebno izbjegavati raspršene izgradnje po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima i uzvišenjima.

 

 

VI.    CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE ORAŠAC - VRTOVI SUNCA

 

Članak 9.

 

Prostornim Planom Dubrovačko-neretvanske županije i Prostornim planom uređenja Grada Dubrovnika proširen je obuhvat predmetne turističke zone sa 30 na 36 ha, a kapacitet je povećan s 1700 na 2500 ležaja. Navedeno je potrebno ugraditi u IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca.

 

Potrebno je provesti slijedeće:

-  uskladiti Odredbe za provođenje sa Zakonom i posebnim propisima,

-  redefinirati prometnu infrastrukturu za potrebe novih sadržaja.  

 

Članak 10.

 

Potrebne izmjene važećeg UPU-a odnose se na:

    formiranje zona planskih oznaka T2 (turističko naselje - vile) i R2 (sportsko rekreacijske površine) u proširenom dijelu obuhvata,

    formiranje zone planske oznake T1 (hotel) umjesto dosadašnje namjene T (postojeći gospodarski objekt u funkciji ugostiteljstva i turizma) te zone planske oznake R2 (sportsko rekreacijske površine) uz pješačke koridore,

    preraspodjelu kapaciteta od 840 ležaja unutar granica obuhvata IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca,

    druge potrebne izmjene u svrhu osiguranja planskih preduvjeta za realizaciju planiranih turističkih sadržaja.

 

Plan bi trebao obuhvatiti zatečene elemente i pretpostavljene nove sadržaje te uspostaviti nove kvalitete prostornih odnosa prema slijedećim principima:

    izgradnjom novih struktura potrebno je ostvariti harmonični sklad cjeline uz očuvanje ambijentalnih karakteristika prostora,

    prepoznati osnovne pravce kretanja i mogućnosti širenja i integriranja u postojeće tkivo,

    utvrditi način priključenja planirane zone na prometnu i komunalnu infrastrukturu,

    suvremeno, atraktivno i kvalitativno oblikovanje građevina i neizgrađenih dijelova, zbog izloženosti cjelokupnog područja pogledu s mora,

    maksimalno sačuvati i zaštititi krajobrazne vrijednosti osobito vrijednog prostora,

    osigurati sve preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

 

 

VII.  POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM PROPISIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE ORAŠAC - VRTOVI SUNCA

 

Članak 11.

 

Za potrebe izrade IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca koristit će se službena digitalna katastarska podloga u mjerilu 1:1000 te postojeće stručne studije.

 

Ovu lokaciju karakterizira osobito vrijedan kultivirani krajobraz, ali i vizualna izloženost pogledu s mora stoga je nužna izrada Krajobrazne studije koja će nakon analize i valorizacije zelenila u području obuhvata dati smjernice za daljnju razradu i biti sastavni dio IiDUPU-a.

 

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne Novine“, broj 124/13 i 105/15), na istočnom dijelu obuhvata UPU-a nalazi se područje ekološke mreže HR2001337, područje oko Rafove (Zatonske) špilje. U skladu sa Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša, Dubrovačko-neretvanske županije proveo je postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, u kojem je zatraženo mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Razmatrajući sve raspoložive činjenice te prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša, Dubrovačko-neretvanske županije izdao je mišljenje da su IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca prihvatljive za ekološku mrežu, KLASA: 612-07/18-01/123, URBROJ: 2117/1-09/2-18-04, od 02. listopada 2018. godine.

 

U skladu sa zakonskim propisima (Zakon o zaštiti okoliša, „Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18 i Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, „Narodne novine“, broj 3/17) proveden je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca u kojem je utvrđeno da predmetne IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš. Na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja na okoliš i na temelju pribavljenih mišljenja javnopravnih tijela određenih posebnim propisima, Gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca, KLASA: 351-01/18-01/55, URBROJ: 2117/01-01-18-17, od 16. listopada 2018. godine.

 

Ukoliko se tijekom izrade IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca ukaže potreba za drugim stručnim podlogama od značaja za prostorno – plansko rješenje, iste će biti izrađene.

 

Ostali podaci će biti prikupljeni u postupku izrade temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

 

 

VIII.    NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA IZMJENA I DOPUNA    URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE ORAŠAC - VRTOVI SUNCA

 

Članak 12.

 

Stručno rješenje IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“, broj 136/15), u suradnji s nositeljem izrade Gradom Dubrovnikom.

 

 

IX.    POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE ORAŠAC - VRTOVI SUNCA

 

Članak 13.

 

Slijedeći sudionici u izradi IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca dostavit će za potrebe izrade IiDUPU-a zatražene podatke, planske smjernice i dokumente iz područja svojega djelokruga :

-   MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku,  Restićeva 7, 20000 Dubrovnik;

-   MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Vladimira Nazora 32, 20 000 Dubrovnik

-   MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb;

-   DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje, Liechtensteinov put 31, 20000 Dubrovnik;

-   DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Područni ured za katastar, Ante Starčevića 67, 20000 Dubrovnik;

-   ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik;

-   HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, Područni odbor Dubrovnik, Dr. Vlatka Mačeka 122, 20000 Dubrovnik;

-   JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik;

-   HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split;

-   HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Dubrovačko primorje“, Vukovarska 8, 20000 Dubrovnik;

-   HRVATSKE CESTE, Poslovna jedinica Split, Tehnička ispostava Dubrovnik, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik;

-   HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb;

-   HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrojug Dubrovnik,  Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik;

-   VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku, Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik;

-   VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel odvodnje, Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik;

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more, ovdje;

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za promet, ovdje;

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, Mjesni odbor Orašac, Na komardi 3, 20234 Orašac;

 

Ako se tijekom izrade IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

 

 

Članak 14.

 

U skladu s odredbama članka 90. Zakona, javnopravna tijela iz članka 13. ove Odluke o izradi plana moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju, pri izradi i donošenju IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca, uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na prostorne planove prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu. U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, Nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

 

 

X.     PLANIRANI ROKOVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE ORAŠAC - VRTOVI SUNCA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, OVISNO O SLOŽENOSTI POJEDINOG PODRUČJA, DUŽI OD TRIDESET DANA

 

Članak 15.

 

Rokovi za izradu pojedinih faza IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca sukladni su odredbama Zakona.

 

Rok za pribavljanje zahtjeva javnopravnih tijela i drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi IiDUPU-a je najviše 15 dana od dostave poziva.

 

U sklopu postupka izrade IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca bit će održana javna rasprava u trajanju od 15 dana.

 

Izvješće o javnoj raspravi objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama nositelja izrade prostornog plana te u informacijskom sustavu u trajanju od 30 dana.

 

Planirani rok za izradu Plana je najviše 12 mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke, a u slučaju ponavljanja javne rasprave rok se produžuje za 6 mjeseci.

 

 

XI.    IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE ORAŠAC - VRTOVI SUNCA

 

Članak 16.

 

Sredstva za izradu ovog Plana osigurana su Ugovorom o financiranju uređenja građevinskog zemljišta te Proračunom Grada Dubrovnika, temeljem članka 63. i 167. Zakona.

 

 

XII.  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 17.

 

Po donošenju IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca predstavničko tijelo je dužno u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke o Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja turističke zone Orašac – Vrtovi sunca objaviti pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela u elektroničkom i analognom obliku. Pročišćeni tekst se objavljuje na način propisan Zakonom.

 

 

Članak 18.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 350-02/11-02/05

URBROJ: 2117/01-09-18-87

Dubrovnik, 9. studenoga 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------