Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

162. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13.-pročišćen tekst, 9/15, i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREDENJA

NASELJA SUĐURAĐ

 

 

 

PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ (u daljnjem tekstu: Odluka).

 

 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

 

Članak 2.

 

Izradba Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ pokreće se  temeljem čl. 79. i čl. 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13i 65/17 dalje: Zakon)

 

Obveza izradbe i donošenja Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ (dalje: Plan) utvrđena je člankom 148. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 07/05, 06/07, 10/07, 03/14, 09/14-pročišćen tekst, 19/15 i 18/16 dalje: PPU) kojim se propisuje obveza donošenja planova užeg područja: 1.27 UPU Suđurađ i 1.28 UPU Suđurađ – zona poslovne namjene.

 

Plan će se izrađivati u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o sadržaju mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja (Narodne novine 115/15), Zakonu o otocima (Narodne novine 34/99, 32/02, 33/06) Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009, 123/2011, 56/2016) te drugim propisima koji se tiču specifičnog stručnog područja.

 

Nositelj izradbe Plana je Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

 

 

RAZLOZI ZA DONOŠENJE PLANA

 

Članak 3.

 

Razlozi donošenja Plana su:

    Rješavanje osnova prometne, pomorske, komunalne i druge infrastrukture

    Omogućavanje infrastrukturnih i drugih projekata s potencijalom iskorištavanja EU fondova

    Razrađivanje i utvrđivanje uvjeta za izgradnju građevina i drugih objekata

    Oživljavanje otoka kroz održivi razvoj gospodarstva, turizma i poljoprivrede

    Utvrđivanje mjera za zaštitu okoliša, prirodnih i kulturnih vrijednosti

    Razrada i prostorna organizacija različitih tipova luka i pomorskog prometa, sukladno PPU-u, te njihovo usklađenje s potrebama stanovništva, sigurnosnim čimbenicima i zaštite krajolika i prirode.

 

 

OBUHVAT PLANA

 

Članak 4.

 

Obuhvat Plana načelno je određen PPU-om Grada Dubrovnika te prikazan u grafičkom dijelu elaborata PPU-a Grada Dubrovnika, na kartografskom prikazu 3.6 Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite.

 

Sukladno članku 89. stavku 2. Zakona, Odlukom o izradi urbanističkog plana uređenja promijenjen je obuhvat definiran PPU-om. U obuhvat UPU-a 1.27 naselja Suđurađ je uključen i drugi Plan s oznakom 1.28 UPU Suđurađ – zona poslovne namjene, koji zbog gospodarskog razvoja i utjecaja na Plan čini s prvim jedinstvenu cjelinu.

 

U obuhvat Plana uključen je i prijedlog pomorskog dijela obuhvata koji može biti proširen sukladno zaključcima posebnog stručnog maritimnog idejnog rješenja koja se izrađuje kao podloga ovom Planu. Eventualno proširenje (promjena maritimnog dijela obuhvata) koje bi bilo predloženo navedenim idejnim rješenjem u skladu je s ovom Odlukom i ne smatra se izmjenom ove Odluke.

 

Područje korigiranog obuhvata Plana je prostor površine približno 47 ha od čega kopneni dio iznosi cca 32 ha, a morski cca 14 ha.

 

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz granice obuhvata Plana.

 

U obuhvat Plana uključeni su i svi zaseoci (izdvojeni dijelovi građevinskog područja naselja Suđurađ)

 

Područje planske oznake Z3, jugoistočno od naselja bit će obrađeno idejnim maritimnim rješenjem koje će propisati detaljnije smjernice uređenja sukladno PPU-u Grada Dubrovnika.

 

 

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

 

Članak 5.

 

Urbanistički plan uređenja obuhvaća naselje Suđurađ na istoku otoku Šipana, najvećeg otoka među Elafitskim otočjem površine oko 16,5 km2. Putnička luka u Suđurđu glavna je veza otoka s kopnom i Gradom. Naselje je dobilo ime po crkvi sv. Đurđa na moru, samom središtu naselja. Naselje kao i cijeli otok upečatljivo je po ljetnikovcima dubrovačke vlastele među kojima su možda najpoznatiji ljetnikovci Skočibuha sa vrlo sceničnim tornjevima. U centru naselja, na samom dnu uvale dominira trg kojeg s zapadne strane omeđuje zid perivoja spomenutih ljetnikovaca. Sa sjeverne strane je luža, crkvica sv. Đur(a)đa koja se spominje još od 1285. g. Gradnja današnje crkve sv. Đurđa (dvije crkve jedna uz drugu) potječe iz 16. st. S južne sklop nalazi se „gospodarskih“ građevina, a odmah iza nalazi se samostanska kuća u vlasništvu sestara Bezgrješnog začeća s Danača, koje iza Domovinskog rata nisu više nazočne na otoku. Prema istoku trg je otvoren prema moru i spušta se prema plažici od pržine, koja zbog neriješenog sustava odvodnje nije pogodna za kupanje.

 

Sukladno PPU-u, u naselju Suđurađ prevladava mješovita M1 namjena – pretežito stanovanje. Od toga je gotovo pola (48%) neizgrađeno i neuređeno, što znači da se na tom području bez izrade UPU-a ne mogu izdavati akti o gradnji. U samoj jezgri naselja (koja je i konzervatorski zaštićena) nalazi se veliki broj zaštićenih kulturnih spomenika koji nadmašuju lokalne i regionalne okvire i koji mogu biti temelj za daljnji razvoj temeljen na autentičnosti. Uz ovu mješovitu namjenu nalaze se još i namjene koje je nadopunjavaju: Z-namjena (zaštitno zelenilo),  Z2 – namjena (šport i rekreacija). Manji dio površine zauzima društvena namjena. Od toga D3 namjena obuhvaća: ambulantu, a D4 namjena obuhvaća: školu i vrtić U okviru groblja nalazi se crkva sv. Duha koja je poznata i izvan lokalnih okvira. K1 poslovna namjena smještena je sjeverno na samom rubu naselja između Pakljene i predjela zvanog Pod Križem i uključena je u ovaj Plan. U naselju se nalaze i dvije zone ugostiteljsko turističke namjene T. Ove zone nisu u obuhvatu ovog Plana već se za njih rade zasebni Planovi, a za jednu od njih (turistička zona Suđurađ Za Orsanom) netom je donesen Plan koji će potaknuti izgradnju. Druga zona (turistička zona Suđurađ JI) neriješenih je imovinsko-pravnih odnosa i ovaj Plan je ne obuhvaća.

 

Naselje ima 2 luke: luku otvorenu za javni promet lokalnog značaja kategoriziranu kao putnička te luku posebne namjene - luka nautičkog turizma. Obje su luke uključene sukladno čl. 3. ove Odluke u obuvat ovog Plana zajedno s pripadajućim akvatorijem. Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja sastoji se od:

a.   Istočna strana malog mula u dužini od 19 metara služi za trenutačni ukrcaj/iskrcaj putnika,

b.   Mandrač služi za stalni vez lokalnog stanovništva,

c.   Glava starog mula (15 metara), istočna strana velikog mula (35 metara) i rampa (10 metara) trajektnog pristana služi za vez javnog linijskog pomorskog prometa,

d.   Operativna obala u duljini 52 metra između starog mula i trajektnog pristaništa služi za komercijalni vez,

e.   Zapadna strana velikog mula trajektnog pristana služi za vez domaćih brodara (22 metra) i trenutačni ukrcaj/iskrcaj putnika (20 metara). Ostali dio luke namijenjen je komunalnom vezu

U sklopu  luke  posebne namjene - luka nautičkog turizma planirano je 50-100 vezova uz Infrastrukturu.

 

Naselje je cestom prometno povezano sa Šipanskom Lukom. Postoji autobusna linija na toj dionici. Osim ove postoji mreža prometnica koje nisu u zadovoljavajućem stanju.

 

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

 

Programska polazišta

 

Članak 6.

 

Programska polazišta za izradu Plana:

a.   opremanje neizgrađenog i neuređenog dijela naselja mješovite namjene

b.   urbana sanacija javnih prostora (osobito trg, obala, obale, vezovi, čekaonica (putnički terminal), Orsan, plaža i dr.)

c.   planiranje nedostajuće mjesne infrastrukture (odvodnja otpadnih voda i oborinska odvodnja, elektro-opskrba, lučka infra i supra-struktura,)

d.   interaktivna izrada stručnih studija zajedno s Planom uz nadopunu istih konkretnim saznanjima iz njega:

-     poštivanje konzervatorskih smjernica i njihova razrada

-     smisleno krajobrazno uređenje i tematika za cijeli Plan kroz krajobraznu studiju

-     idejno maritimno rješenje za koncept organizacije luke i sadržaja nužno vezanih za morski dio obuhvata

e.   uređenje zone gospodarskog i poslovnog karaktera namjene na sjeverozapadu obuhvata Plana.

f.    redefiniranje položaja i obuhvata zelenih površina te zona rekreacije u obuhvatu UPU-a.

-     definiranje biciklističkih staza i pratećih športskih sadržaja

-     definiranje mjesta za polaganje i priveza kajaka i ostale vodene sportove

 

Za područje planske oznake K preispitat ce se detaljnije smjernice neposredno lokacijski povezanog prostora i komunikacija tih namjena s morem.

 

Za područje planske oznake Z3, izvan obuhvata plana propisat će se detaljnije smjernice.

 

CILJ

 

Članak 7.

 

Primarni cilj jest revitalizacija povijesnog dijela naselja i podizanje urbanog standarda kroz:

  razvoj osnovne infrastrukture

  oživljavanje  trga i povijesnog dijela naselja

  održivo gospodarenje lukama

  suvremeno uređenje cijelog naselja oslanjajući se na autentičnu lokalnu vrijednost  i održivi razvoj

  definiranje i omogućavanje razvoja zaseoka

 

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

 

Članak 8.

 

Za izradu Plana potrebno pribavljati sljedeće posebne stručne podloge:

A          idejno maritimno rješenje

B          krajobrazna studija

C         konzervatorska podloga s prijedlogom revitalizacije

 

Prema Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) za Plan se proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš slijedom kojeg je  donesena Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ (KLASA:351-01/18-01/42 URBROJ:2117/01-01-18-18 od 2. listopada 2018.)

 

Ostali podaci bit će prikupljeni u postupku izradbe temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

 

Za potrebe izradbe Plana koristit će se službena digitalna katastarska podloga, digitalni ortofoto snimak te prethodno spomenute podloge. Sami Kartografski prikazi Elaborata Plana izrađuju se na homogeniziranom digitalnom katastarskom planu koji dostavlja ured za katastar i geodetske poslove.

 

Plan će se izraditi u mjerilu 1:2000, ali se pojedini prikazi radi preglednosti mogu izraditi u mjerilu 1:1000 ili 1:500

 

Prilikom izrade Plana koristit će se dostupni relevantni dokumenti.

Ukoliko se tijekom izradbe Plana ukaže potreba za drugim stručnim podlogama od značaja za prostorno – plansko rješenje, iste će biti izrađene.

 

 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

 

Članak 9.

 

Stručno rješenje Plana izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“, broj 136/15), u suradnji s nositeljem izradbe Plana Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

 

 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

 

Članak 10.

 

Tijela i osobe koja daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

 

1.     MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE,

Dežmanova 10, 10000 Zagreb

2.     MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Uprava za otoke,

Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb

3.     MINISTARSTVO KULTURE: KONZERVATORSKI ODJEL U DUBROVNIKU,

Cvijete Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik

4.     MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU DUBROVAČKO-NERETVANSKA Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja,

Dr. Ante Starčevića 13, 20000 Dubrovnik

5.     MINISTARSTVO TURIZMA,

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

6.     MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Lučka kapetanija Dubrovnik

Obala Stjepana Radića 37,20000, Dubrovnik

7.     MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava za strateško planiranje i EU fondove, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

8.     DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, PODRUČNI URED ZA KATASTAR,

Ante Starčevića 67, Dubrovnik

9.     HERA- Hrvatska energetska regulatorna agencija,

Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb

10.  HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU,

Radnička cesta 80/7, Zagreb

11.  DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje,

Liechtensteinov put 31, 20000 Dubrovnik

12.  HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI,

Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

13.  Hrvatska elektroprivreda d.d., Sektor za strategiju i razvoj,

Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

14.  HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektrojug,

Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik

15.  HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnju, Kupska 4, Zagreb

16.  HRVATSKE VODE – Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova Split, Vukovarska 35, Split

17.  HRVATSKE VODE – Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova Ispostava Dubrovnik,

Vukovarska 8, 20000 Dubrovnik

18.  VODOVOD d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku,

V. Nazora 19, 20000 Dubrovnik

19.  VODOVOD d.o.o., Odjel odvodnje,

Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik

20.  ČISTOĆA d.o.o,

Put od Republike 14 20000 Dubrovnik

21.  DURA,

Branitelja Dubrovnika 15, 20000 Dubrovnik

22.  Županijska lučka uprava Dubrovnik,

C.Zuzorić 3, 20000 Dubrovnik

23.  Zavod  za  prostorno  uređenje  Dubrovačko-neretvanske  županije,

Petilovrijenci  2, 20000 Dubrovnik

24.  Javna  ustanova  za  upravljanje  zaštićenim  prirodnih  vrijednostima  na  području Dubrovačko-neretvanske županije,

Branitelja Dubrovnika 41, 20 000 Dubrovnik

25.  Dubrovačko-neretvanska županija,  Upravni odjel za gospodarstvo i more,

 Pred Dvorom 1, Dubrovnik

26.  Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, ovdje

27.  Upravni  odjel  za  komunalne  djelatnosti  i  mjesnu  samoupravu - Mjesni  odbor Suđurađ, ovdje

28.  Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, „za Stožer zaštite i spašavanja", ovdje

29.  Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, ovdje

30.  Upravni odjel za promet, ovdje

31.  Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima, ovdje

32.  Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, ovdje

33.  Upravni odjel za turizam, more i poduzetništvo, ovdje

34.  Upravni odjel za gospodarenje nekretninama, ovdje

 

Ukoliko se tijekom izradbe Plana ukaže potreba za zahtjevima za izradu plana drugih javno-pravnih tijela ili sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi plana, isti će biti zatraženi

 

 

PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

 

Članak 11.

 

Rokovi za izradbu pojedinih faza Plana sukladni su odredbama Zakona

 

Poziv na dostavu zahtjeva uputit ce se danom stupanja na snagu ove Odluke, a rok dostave zahtjeva za izradu Plana je 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva.

 

U sklopu postupka izradbe Plana bit će održana javna rasprava u trajanju od 30 dana

 

Izvješće o javnoj raspravi objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama nositelja izrade prostornog plana te u informacijskom sustavu u trajanju od 30 dana.

 

Planirani rok za izradbu Plana je najviše 26 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke s time da se u slučaju ponavljanja javne rasprave rok produžuje za 9 mjeseci.

Ako se iz objektivnih razloga neki od rokova iz ovog članka produlji, osim rokova utvrđenih Zakonom, to se produljenje, uz posebno obrazloženje, ne smatra protivno ovoj Odluci.

 

 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

 

Članak 12.

 

Sredstva za izradbu ovog Plana osigurana su Proračunom Grada Dubrovnika.

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA

 

Članak 13.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 350-02/15-01/02

URBROJ: 2117/01-09-18-12

Dubrovnik, 9. studenoga 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------