Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.Objavljeno: 16.11.18.

160. Odluka o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Dubrovnika

Na temelju odredbe članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12. i 15/15.), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 55/09, 139/10), članka 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 25/17., 2/18., 7/18.,11/18, 18/18 i 22/18) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je

 

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o zaduživanju Grada («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 11/18 i 14/18)

 članak 1. mijenja se i glasi:

 

„Odobrava se zaduživanje Grada Dubrovnika za financiranje kapitalnih  projekata iz Plana razvojnih programa Grada Dubrovnika za 2018. do 2020. godine, kod HBOR-a u iznosu od 132.510.000 kuna, i to kako slijedi po programima odnosno projektima:

 

Projekt 036009  -  Vila Čingrija

Projekt 133006  -  Vukovarska ulica II faza

Projekt 136001  -  Cesta most Dr. Franja Tuđmana-Osojnik

Projekt 139001  -  Dječji vrtić Palčica

Projekt 139012  -  Osnovna škola Montovjerna

 

Uvjeti kreditiranja su slijedeći:

1.     Iznos kredita:                                                       132.510.000,00 kuna

2.      Kreditor:                                                               HBOR

3.      Vrsta kredita                                                         Dugoročni kunski kredit

4.      Metoda obračuna kamata                                    Kamatna stopa je fiksna na iznos kredita.

                                              Na obračun se primjenjuje proporcionalna

                                              metoda obračuna prema kojoj godina ima

                                              365 dana (ovisi o broju dana, a dani u

                                              mjesecima obračunavaju se prema

                                              kalendaru)

5.      Nominalna kamatna stopa:                               2 %

6.      Efektivna kamatna stopa:                                    2,09%

7.    Interkalarna kamata:                                            u visini redovne kamatne stope

8.    Rok iskorištenja kredita:                                      31.12.2020.

9.    Rok otplate kredita:                                             u 40 jednakih tromjesečnih rata, od kojih

                                                                                       prva dospijeva na naplatu 31.03.2021.

10.  Naknada za obradu zahtjeva:                             0,5% jednokratno na iznos odobrenog

                                                                                       kredita (662.550 kuna)

      11.  Zatezna kamata:                                                Promjenjiva- u skladu sa važećom

                                                                                       odlukom   HBOR-a

12.  Iznos ukupnih kamata:                                        18.774.781,05 kuna

13.  Ukupna cijena kredita:                                         151.284.781,05 kuna

14.  Konačna cijena kredita:                                       151.947.331,05 kuna

15.  Instrumenti osiguranja:                                        5 (pet) bjanko vlastitih trasiranih i

                                                                                  akceptiranih mjenica Korisnika kredita s

                                                                                  odredbom “bez protesta” i mjeničnim

                                                                                  očitovanjem,

                                                                                                                                                                     1 (jednu) zadužnicu Korisnika kredita na   

                                                                                                                                                                   iznos odobrenog kredita uvećanog za  

                                                                                                                                                                   pripadajuću kamatu, naknade i troškove.“

 

 

Članak 2.

 

U članku 4. dodaje se stavak 3. koji glasi:

 

„Temeljem članka 1. ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Dubrovnika za potpisivanje Aneksa Ugovora o kreditu između Grada Dubrovnika i HBOR-a, a nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.“

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

KLASA: 400-01/18-01/02

URBROJ: 2117/01-09-18-29

Dubrovnik, 9. studenoga 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------