Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 7. studenog 2017.Objavljeno: 17.10.17.

131. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na 6. sjednici, održanoj 6. studenoga 2017., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o izmjenama Odluke o izvršavanju

Proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2017.  godinu  («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj  13/17   i   18/17)  u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za 2017.  godinu  ne  smiju biti veći od  452.434.200,00 kuna.

 

 

Članak 2.

 

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi :

 

Visina sredstava proračunske zalihe iznosi  200.000,00 kuna.

 

 

Članak 3.

 

Članak 22. mijenja se i glasi:

 

Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova iskazani u Računu zaduživanja/financiranja Proračuna za 2017. godinu u iznosu  od  17.280.500,00 kuna, te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna  prednost pred svim ostalim izdacima.

 

 

Članak 4.

 

U članku 26., stavak 3. mijenja se i glasi:

 

Jamstvena zaliha za jamstva proračuna grada Dubrovnika u 2017. iznosi  50.000,00 kuna.

 

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika"

 

 

Prilog:  PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA (DRUGE IZMJENE) ZA RAZDOBLJE 2017. - 2019.pdf

 

KLASA: 400-06/16-02/01

URBROJ: 2117/01-09-17-77

Dubrovnik, 6. studenoga 2017.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------