Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 7. studenog 2017.Objavljeno: 17.10.17.

130. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12. I 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13, 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2017., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 6. studenoga 2017., donijelo je

 

 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2017. GODINU

 

 

 

I.  OPĆI DIO

 

Članak 1.

 

Proračun Grada Dubrovnika za 2017. godinu sastoji se od:

Proračun Grada Dubrovnika za 2017.g - OPĆI DIO.pdf

 

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 434.313.700 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 18.120.500 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Proračun Grada Dubrovnika za 2017.g - POSEBNI DIO.pdf

 

 

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 

Članak 3. 

Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna.

 

 

Članak 4.

 

Ove izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika stupaju na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

 

KLASA: 400-06/16-02/01

URBROJ: 2117/01-09-17-76

Dubrovnik, 6. studenoga 2017.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------