Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 18 - 11. rujna 2018.Objavljeno: 12.09.18.

142. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18)   Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 16. sjednici, održanoj 10. rujna 2018., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU

PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2018. GODINU

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018.  godinu  («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», br.  25/17.,  2/18., 7/18. i 11/18),   u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za 2018.  godinu  ne  smiju biti veći od  725.678.500 kuna.

 

 

Članak 2.

                                   

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon  objave u  "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

 

KLASA: 400-06/17-02/04

URBROJ: 2117/01-09-18-89

Dubrovnik, 10. rujna 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------