Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

103. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Dubrovnika za 2020. godinu

Na temelju članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj: 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14  dalje u tekstu: Uredba), i članka 41. Statuta Grada  Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 4/09., 6/10., 3/11.,14/12., 5/13., 6/13.,- pročišćeni tekst i 9/15 i 5/18.), uz prethodnu potvrdu Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 947-01/19-01/87, URBROJ: 2117/1-08-20-4 od dana 16. lipnja 2020. godine, Gradonačelnik Grada Dubrovnika  donio je 18. lipnja 2020. godine                 

 

Izmjena i dopuna Godišnjeg plana

upravljanja pomorskim dobrom na području

Grada Dubrovnika za 2020. godinu

 

 

                                                                    

Članak 1.

 

Utvrđuje se da je Gradonačelnik grada Dubrovnika dana 23. prosinca 2019. godine KLASA: 342-01/19-01/15, URBROJ: 2117/01-01-19-04 donio Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Dubrovnika za 2020. godinu, koji je objavljen u Službenom glasniku grada Dubrovnika broj: 17/19 ( dalje: Plan).

                                                                   

Članak 2.

 

U poglavlju III. Plana, članak 4. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

 

U skladu s poduzimanjem mjera radi zaštite i održavanja pomorskog dobra na području Grada Dubrovnika, planirano je ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju i proširenje Lapadske obale, III. i IV. faza izgradnje.

 

Članak 3.

 

Sva ostala poglavlja i članci Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Dubrovnika za 2020. godinu se ne mijenjaju.

                                                                                                                

Članak 4.

 

Ova I. izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Dubrovnika za 2020. godinu, stupa na snagu prvog sljedećeg dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Dubrovnika.

 

KLASA: 342-01/19-01/15

URBROJ: 2117/01-01-20-08

Dubrovnik, 18. lipnja 2020.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

------------------------------