Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

102. Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Javne ustanove Rezervat Lokrum

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

 

 

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja

Javne ustanove „Rezervat Lokrum“

 

 

  1. Nikolina Grković, iz Dubrovnika imenuje se vršiteljicom dužnosti ravnatelja Javne ustanove „Rezervat Lokrum“, do izbora novog ravnatelja.

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

                                                                                                   

O B R A Z L O Ž E NJ E:

 

Na temelju članka 32. stavka 4. Statuta Javne ustanove „Rezervat Lokrum“ utvrđeno je da će u slučaju razrješenja ravnatelja prije isteka mandata Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na prijedlog Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“, imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja  te da će Upravno vijeće raspisati javni natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

 

Obzirom na navedeno Upravno vijeće Javne ustanove „Rezervat Lokrum“, na sjednici održanoj 8. srpnja 2020., preložilo je Gradskom vijeću Grada Dubrovnika da se za vršiteljicu dužnosti ravnatelja izabere stručna voditeljica Nikolina Grković.

 

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 27. srpnja 2020., razmotrio je prijedlog Upravnog vijeća te je  predložilo Gradskom vijeću imenovati Nikolinu Grković vršiteljicom dužnosti ravnatelja Javne ustanove „Rezervat Lokrum.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., podržalo je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje i donijelo Rješenje kao u izreci.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može u zakonskom roku pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.     

 

KLASA: 013-03/18-03/11

URBROJ: 2117/01-09-20-9

Dubrovnik, 27. srpnja 2020.­                                                 

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------