Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

101. Rješenje o razrješenju Ivice Grileca dužnosti ravnatelja Javne ustanove Rezervat Lokrum

Na temelju odredbe članka 135. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, članka 32. Statuta Javne ustanove „Rezervat Lokrum“ i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

                                                     

              

R  J  E  Š  E  NJ  E

o razrješenju Ivice Grileca dužnosti ravnatelja

Javne ustanove „Rezervat Lokrum“

 

 

  1. Ivica Grilec, iz Dubrovnika razrješuje se dužnosti ravnatelja Javne ustanove „Rezervat Lokrum“.

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

                                                                                                   

OBRAZLOŽENJE:

 

Upravno vijeće Javne ustanove „Rezervat Lokrum“ na sjednici, održanoj 8. srpnja 2020., nakon izvršenog uvida u  dokument „Analiza postupka jednostavnih i male nabave odvoza i zbrinjavanja otpada sa otoka Lokruma u 2019. godini“, Klasa: 301-01/20-01/02, Urbroj: 2117/01-01-20-02, od 6. srpnja 2020., donijelo je jednoglasno odluku o postupku razrješenja Ivice Grileca dužnosti ravnatelja Javne ustanove „Rezervat Lokrum“.

 

Upravno vijeće Javne ustanove „Rezervat Lokrum“ smatra kako je iz navedenog dokumenta razvidno da je ravnatelj Ivica Grilec odgovoran zbog učinjenih proceduralnih pogrešaka kojima je prekršen članak 25. Statuta Javne ustanove „Rezervat Lokrum“, što je temeljem članka 32. Statuta Javne ustanove „Rezervat Lokrum“ razlog za razrješenjem, te je preložilo Gradskom vijeću Grada Dubrovnika da se Ivica Grilec razrješi dužnosti ravnatelja Javne ustanove „Rezervat Lokrum“.

 

Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 27. srpnja 2020. razmotrio je prijedlog Upravnog vijeća te je jednoglasno podržao prijedlog Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“ te je predložilo Gradskom vijeću razrješenje Ivice Grileca dužnosti ravnatelja Javne ustanove „Rezervat Lokrum“.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., podržalo je prijedlog Odbora o razrješenju Ivice Grileca dužnosti ravnatelja Javne ustanove „Rezervat Lokrum“, te je donijelo Rješenje kao u izreci.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može u zakonskom roku pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.         

                                                                     

KLASA: 013-03/18-03/11

URBROJ: 2117/01-09-20-8

Dubrovnik, 27. srpnja 2020.­                                                 

                                                                        

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

-----------------------------------------