Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

100. Zaključak o umanjenju iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika za kategorije kiosci, kao i stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata u razdoblju od 1. srpnja do 30. rujna 2020, te oslobađanje od plaćanja u razdoblju od 1. listopada 2020. do 31. ožujka 2021. godine za iste kategorije

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09., 6/10, 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13.-pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo  je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

1.    Grad Dubrovnik odobrava smanjenje iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika za kategorije kiosci, kao i stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata u razdoblju od 01. srpnja 2020. do 30. rujna 2020. za  postotak smanjenja  broja noćenja u pojedinom mjesecu 2020. u odnosu na isti mjesec prošle godine.

 

2.     Računi za srpanj, kolovoz i rujan 2020. godine u odnosu na ugovoreni iznos zakupnine obračunavat će se prema postotku ostvarenih noćenja na području Grada Dubrovnika sukladno službenim podacima Turističke zajednice Grada Dubrovnika na način da će za tekući mjesec 2020. godine biti mjerodavni podaci usporedbe prethodnog mjeseca u odnosu na taj mjesec 2019. godine.

 

3.    Grad Dubrovnik oslobađa od plaćanja zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika sve zakupce u kategoriji kiosci, kao i stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata u razdoblju od 01. listopada 2020. do 31. ožujka 2021.

 

4.    Zakupnici su obvezni podmiriti dospjelu zakupninu i zaključiti Dodatak Ugovoru o zakupu javne kojim će se urediti smanjenje ugovornih iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika.

 

5.    Ovaj zaključak provest će Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Upravni odjel za proračun, financije i naplatu.

 

 

OBRAZLOŽENJE:

 

Odlukom Ministarstva zdravstva od 11. ožujka 2020. godine proglašena je epidemija bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2.

 

U sklopu mjera za pomoć gospodarstvenicima pogođenim epidemijom virusa COVID-19, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na svojoj 29. sjednici održanoj 08. travnja 2020. godine, odobrilo je umanjenje iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama u razdoblju od 19. ožujka do 30. lipnja 2020. za 70%.

 

Zbog izuzetno nepovoljnog utjecaja epidemije COVID -19 na turističku sezonu 2020., smanjenog broja rezervacija u hotelima i privatnom smještaju, pada prometa u ugostiteljskim objektima i sl., u sklopu mjera pomoći gospodarstvenicima pogođenih epidemijom virusa COVID – 19, predlaže se Gradskom vijeću smanjenje zakupnine za korištenje javnim površinama za kategorije kiosci, kao i stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata u razdoblju od 01. srpnja 2020. do 30. rujna 2020. za postotak smanjenja  broja noćenja u pojedinom mjesecu 2020. u odnosu na isti mjesec prošle godine, te oslobađanje od plaćanja zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika sve zakupce u kategoriji kiosci, kao i stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata u razdoblju od 01. listopada 2020. do 31. ožujka 2021.

 

Iznos računa za tekući mjesec u odnosu na ugovoreni iznos zakupnine obračunavat će se prema postotku ostvarenih noćenja na području Grada Dubrovnika sukladno službenim podacima Turističke zajednice Grada Dubrovnika na način da će za tekući mjesec 2020. godine biti mjerodavni podaci usporedbe prethodnog mjeseca u odnosu na taj mjesec 2019. godine.

 

Zakupnici su obvezni podmiriti dospjelu zakupninu i zaključiti Dodatak Ugovoru o zakupu javne površine kojim će se urediti smanjenje ugovornih iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika.

 

Budući se radi o mjeri koja bi trebala rasteretiti poduzetnike, ali i osigurati normalno poslovanje jedinica lokalne i mjesne samouprave, riješeno je kao u dispozitivu zaključka.

                                                                     

KLASA: 363-05/20-01/148

URBROJ: 2117/01-09-20-6

Dubrovnik, 27. srpnja 2020.

  

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

-----------------------------------------