Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

99. Zaključak o smanjenju svih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Dubrovnika za srpanj, kolovoz i rujan 2020. godine

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10, 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.-pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici,  održanoj 27. srpnja 2020., donijelo  je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

1.    Grad Dubrovnik oslobađa plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika za mjesece srpanj, kolovoz i rujan 2020. godine sve udruge, društvene organizacije i političke stranke.

 

2.    Grad Dubrovnik odobrava smanjenje svih ugovornih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Dubrovnika sukladno postotku ostvarenog  broja noćenja na području Grada Dubrovnika za srpanj, kolovoz i rujan 2020. godine

 

3.    Grad Dubrovnik odobrava smanjenje ugovornih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Dubrovnika za 99% iznosa u razdoblju od 01. listodada - 31. ožujka 2021. godine

 

4.    Zakupnicima iz točke 2. ovog zaključka za razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2020. godine iznos računa za tekući mjesec u odnosu na ugovoreni iznos zakupnine obračunavat će se prema postotku ostvarenih noćenja na području Grada Dubrovnika sukladno službenim podacima Turističke zajednice Grada Dubrovnika na način da će za tekući mjesec 2020. godine biti mjerodavni podaci usporedbe prethodnog mjeseca u odnosu na taj mjesec 2019. godine

 

5.    Od prava na smanjenje zakupnine iz točke 2. i točke 3. ovog zaključka izuzete su trgovine mješovitom prehrambenom robom na užem gradskom i prigradskom području, ljekarne, tele operateri i državna tijela.

 

6.    Grad Dubrovnik i zakupnici iz točke 1., 2. i 3. obvezni su podmiriti dospjelu zakupninu i zaključiti Dodatak Ugovoru o zakupu poslovnog prostora kojim će se urediti smanjenje ugovornih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Dubrovnika

 

7.    Ovaj zaključak provest će Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Upravni odjel za proračun, financije i naplatu.

                                                                      

KLASA: 372-01/20-01/10

URBROJ: 2117/01-09-20-12

Dubrovnik, 27. srpnja 2020.

  

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------