Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

98. Zaključak o oslobađanju plaćanja najamnine i naknade za bespravno korištenje stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika za socijalno ugrožene osobe za srpanj, kolovoz i rujan 2020. godine

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

  1. Najmoprimci koji imaju sklopljene Ugovore o najmu stana sa zaštićenom najamninom  i Ugovore o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sa Gradom Dubrovnikom, a socijalno su ugrožene osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb i to najmanje tri mjeseca do donošenja ovog Zaključka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika oslobađaju se plaćanja najamnine za srpanj, kolovoz i rujan 2020. godine.

 

  1. Navedenom mjerom su obuhvaćeni i bespravni korisnici stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika, koji se oslobađaju plaćanja naknade za bespravno korištenje stana za srpanj, kolovoz i rujan 2020. godine ukoliko su socijalno  ugrožene osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb i to najmanje tri mjeseca do donošenja ovog Zaključka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

  1. Socijalno ugrožene osobe koje ispunjavaju navedeni uvjet će se pisanim putem obratiti Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika za otpis najamnine i naknade za korištenje stana u vlasništvu Grada Dubrovnika.

 

  1. Zadužuju se Upravni odjela za poslove gradonačelnika i Upravni odjel za proračun, financije i naplatu za provedbu ovog zaključka

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Grad Dubrovnik prati preporuke Vlade Republike Hrvatske kao i gospodarske situacije uslijed globalne pandemije zbog korona virusa (COVID 19) te ovim putem zbog  izvanredne situacije, donio je mjere pomoći s ciljem suzbijanja gospodarskih posljedica i pomoći našim građanima u našem Gradu.

 

Zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, Grad Dubrovnik je ujedno i donio  mjere pomoći za najmoprimce koji imaju sklopljene Ugovore o najmu stana sa zaštićenom najamninom, slobodno ugovorenom najamninom sa Gradom Dubrovnikom. Navedeni najmoprimci se oslobađaju plaćanja najamnine za srpanj, kolovoz i rujan 2020. godine ukoliko su  socijalno ugrožene osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb i to najmanje tri mjeseca do donošenja ovog Zaključka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

Navedenom mjerom su i obuhvaćeni bespravni  korisnici stanova u vlasništvu grada Dubrovnika, koji se oslobađaju plaćanja naknade za bespravno korištenje stanova  za srpanj, kolovoz i rujan 2020. godine ukoliko su  socijalno ugrožene osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb i to najmanje tri mjeseca do donošenja ovog Zaključka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci rješenja.

                                                                      

KLASA: 371-01/20-01/33

URBROJ: 2117/01-09-20-06

Dubrovnik, 27. srpnja 2020.

  

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------