Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

97. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (''Službeni glasnik Grada Dubrovnika'', broj­ 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020. godine, donijelo je:

                                           IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu

 

 

Programom javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu, usvojenom na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od 27. siječnja 2020. godine, utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Dubrovnik, kao i za njegovu promociju na svim razinama međugradske, međužupanijske i međunarodne suradnje.

Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika sukladno zakonskim propisima proveo je natječaj po Pozivu za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu. Sve programe koji su u propisanom roku prijavljeni na natječaj ocijenila su Kulturna vijeća Grada Dubrovnika, sukladno Pravilniku o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika.

 

Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu ostvaruje se u suradnji javnog i privatnog sektora, u partnerstvu Grada Dubrovnika i gradskih kulturnih ustanova, umjetničkih organizacija, udruga, samostalnih umjetnika, umjetničkih obrta i ostalih kulturnih institucija.

 

Programom javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu financira se:

   redovna djelatnost ustanova u kulturi kojima je Grad Dubrovnik osnivač;

   programi kulturnih akcija, manifestacija i festivalski program;

   podupiranje velikog broja aktivnih udruga civilnog društva i umjetničkih organizacija;

   programi međunarodne kulturne suradnje;

   poticanje pojedinaca, društava i drugih organizacija kulture na kreativno stvaralaštvo u glazbenoj djelatnosti, dramskoj i plesnoj umjetnosti te izvedbenim umjetnostima, muzejsko-galerijskoj djelatnosti, likovnoj umjetnosti i zaštiti i očuvanju kulturne baštine, knjižnično-izdavačkoj djelatnosti te audio-vizualnoj djelatnosti i novim medijskim kulturama.

 

Programom javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu obuhvaćene su sve kulturne aktivnosti koje doprinose zadovoljavanju kulturnih potreba građana Dubrovnika, obogaćivanju kulturnoga života i podizanju kulturne ponude Grada, kao i poboljšanju materijalnih uvjeta za razvoj kulture.

 

Iz razloga aktualne pandemije uzrokovane virusom COVID 19 sva javna društvena događanja, pa tako i kulturna, prekinuta su i nisu se mogla održavati gotovo dva mjeseca. Održavanje kulturnih programa uvelike ovisi o aktualnim epidemiološkim smjernicama, no razvidno je da neki programi ove godine neće moći biti realizirani. Usljed pandemije te svih ekonomskih posljedica prouzrokovanih istom, priljev sredstava u Proračun Grada Dubrovnika nije na planiranoj razini. Uvažavajući gore spomenute okolnosti, a sve sukladno zakonskim propisima, uredbama i odlukama dubrovačke gradske uprave, bilo je potrebno pristupiti izradi Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

Navedenim dokumentom nastoji se očuvati dubrovačku kulturnu produkciju u ovim kriznim vremenima, omogućiti primjerenu zaštitu umjetničkog nasljeđa i baštine, kao i pružiti podršku tradicionalnim umjetničkim izrazima, ali i suvremenim umjetničkim praksama.

 

Prioritet u financiranju Programa javnih potreba je redovna djelatnost ustanova u kulturi kojima je Grad Dubrovnik osnivač, pri čemu se iz gradskog proračuna financiraju samo nužni i ugovoreni rashodi, u skladu sa smanjenim programskim aktivnostima te proračunskim mogućnostima, odnosno prihodima temeljem kojih je Upravni odjel za kulturu i baštinu dobio limit za rashode. U okviru izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi osiguravaju se sredstva za plaća znanstvenim novacima u Zavodu za povijesne znanosti HAZU-a u sklopu projekta „Povijest stanovništva“, temeljem dugoročne ugovorne obveze Grada Dubrovnika koju je usvojilo Gradsko vijeće. 

 

Osim navedenog, u okviru limita za rashode Upravnog odjela za kulturu i baštinu djelomično će se sufinancirati i drugi kulturni programi koji su pozitivno ocijenjeni od strane Kulturnog vijeća, a koji nisu odustali od realizacije svojih programskih aktivnosti. Temeljem komunikacije nadležnog Odjela sa svim korisnicima kojima su bila odobrena programska sredstva, prema kojoj većina planira u cjelosti ili nekom manjem opsegu izvršiti programe do kraja godine, Kulturna vijeća Grada Dubrovnika izradila su prijedlog korigiranih iznosa financijske potpore sukladno zadanim financijskim limitima po svakom Vijeću i uzimajući u obzir programe koji se neće realizirati u ovoj godini.

 

Iz razloga rebalansa Proračuna Grada Dubrovnika kojima se mijenja iznos proračunskih sredstava namijenjenih za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu, Kulturna vijeća su predložila da se određenim projektima uskrati financijska potpora u 2020. godini, jer je jedino tako bilo moguće zatvoriti financijsku konstrukciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika. Prednost su imali dubrovački projekti kojima bi uskratom financijskih sredstava izravno bila ugrožena realizacija  planiranih aktivnosti, ali i njihovo buduće djelovanje. Odbijeni su: Institut za povijest umjetnosti Zagreb - prijevod knjige o sv. Vlahu na engleski i tisak knjige ''Dubrovačka ladanjska arhitektura'', Tehnički muzej Nikola Tesla – tisak kataloga ''Tehnologije u biologiji: šišmiši'', Zagrebačka slavistička škola - tisak zbornika radova sa 48. seminara, festival Visura Aperta te udruga The best in Heritage koja konferenciju u Dubrovniku neće održati ove godine.

 

Od realizacije svojih programskih aktivnosti u 2020. godini odustali su ili su iznašli alternativne izvore financiranja sljedeći korisnici: Aria Artis d.o.o. (Festival Sentimento), Festival ''Ana u Gradu'', Hrvatska matica iseljenika (programi glazbene međunarodne suradnje), udruga Stara dubrovačka glazba (monografija ''Juraj Kraljević''), Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog (izdavanje notnog izdanja mjuzikla ''Dundo Maroje''), Brilliant Events d.o.o. (Midsummer Scene), Umjetnička škola Luke Sorkočevića (Ljetna škola baleta u Dubrovniku), Plesno rekreacijski studio Dubrovnik (Međunarodni plesni festival ''International Dance Open Dubrovnik''), KUD ''Sv. Juraj Osojnik'' (''Mali festival folklora i baštine''), VERBUM d.o.o. (Dani kršćanske kulture), Katja Bakija (godišnja umjetnička kritika), Anita Ruso (knjiga ''Arhitekt i Republika na francuskom jeziku), Udruga Audiovizualni centar (tisak romana ''Prolaz na jugoistok'' i projekt ''Version 12 – Layers of Complexity''), Jelena Tamindžija i grupa autora (projekt Wikipedija Dubrovnik), Marija Vukić Pende (Samostalna izložba), Fehim Vukotić (samostalna izložba), Stjepko Mamić (izložbeni program). Društvo dubrovačkih pisaca u okviru svog godišnjeg izdavačkog programa, preuzelo je obvezu sufinancirati sljedeće projekte: projekt „Oni su stvarali dubrovački turizam“ (u iznosu od 5.000,00 kn), projekt „Književno ljeto Mara Jovića“ (u iznosu od 4.000,00 kuna) te suradnju s ARL na projektu ‘’Književnost u Lazaretima’’ (u iznosu od 2.000,00 kn).

 

Ostali korisnici izjasnili su se kako će planirane programe izvršiti uz eventualno prolongiranje termina održavanja i u skladu sa epidemiološkim smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

Opseg i trajanje programa koji se planiraju realizirati do kraja kalendarske godine, definirat će se sa svakim korisnikom ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu. U nastavku donosimo pregled financiranja ustanova u kulturi Grada Dubrovnika, kao i kulturnih programa izvan ustanova, koji će Grad u djelomičnom iznosu sufinancirati do kraja ove kalendarske godine.

 

Ovim Izmjenama i dopunama mijenja se Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu („Službeni Glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 1/20) na način da se financijski plan Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu mijenja i glasi:

 

 

PRILOG 1: Pregled financiranja programske djelatnosti ustanova u kulturi za 2020. godinu

 

 

 

Ustanova

Financiranje programa ustanova

iz sredstava

Grada Dubrovnika

 

 

smanjenje

Novi plan (sredstva iz Grada Dubrovnika)

1

Prirodoslovni muzej

479.000

-296.000

183.000

2

Dubrovačke knjižnice

716.000

-264.500

451.500

3

Dubrovačke ljetne igre

6.200.000

-5.130.000

1.070.000

4

Dubrovački muzeji

2.478.200

-1.932.000

546.200

5

Dubrovački simfonijski orkestar

1.735.300

-935.300

800.000

6

Kazalište Marina Držića

1.600.000

-405.600

1.194.400

7

Kinematografi Dubrovnik

691.800

-160.600

531.200

8

Folklorni ansambl Linđo

720.000

-290.000

430.000

9

Umjetnička galerija Dubrovnik

960.500

-635.300

325.200

10

Dom Marina Držića

690.000

-410.000

280.000

11

Muzej domovinskog rata

220.400

-86.000

134.400

12

Zavod za obnovu Dubrovnika

7.400.000

-3.230.100

4.169.900

 

Ukupno

23.891.200

13.775.400

10.115.800

 

 

 

Ustanova

Ukupno financiranje programske djelatnosti ustanova

 

 

smanjenje

Novi plan (ukupno sa svim izvorima financiranja)

1

Prirodoslovni muzej

509.500

-326.500

183.000

2

Dubrovačke knjižnice

1.353.000

-601.500

751.500

3

Dubrovačke ljetne igre

16.885.000

-9.261.800

7.623.200

4

Dubrovački muzeji

2.864.900

-1.973.000

891.900

5

Dubrovački simfonijski orkestar

2.937.000

-1.790.000

1.147.000

6

Kazalište Marina Držića

2.055.000

-325.000

1.729.400

7

Kinematografi Dubrovnik

1.396.800

-285.600

1.111.200

8

Folklorni ansambl Linđo

1.362.500

-670.300

692.200

9

Umjetnička galerija Dubrovnik

1.185.400

-753.200

432.200

10

Dom Marina Držića

730.000

-398.000

332.000

11

Muzej domovinskog rata

220.400

-81.100

139.300

12

Zavod za obnovu Dubrovnika

11.570.000

-7.027.000

4.543.000

 

Ukupno

43.069.500

-23.493.600

19.575.900

 

PRILOG 2: Pregled financiranja programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika u 2020. godine izvan djelatnosti ustanova

 

PRIJEDLOG IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2020. GODINU

4.000.000,00

-2.000.000

2.000.000

 

 

 

 

 

GLAZBENA  DJELATNOST    

                                                                            

1.118.550,00

 

-578.550,00

 

540.000,00

Aria Artis - festival: Sentimento

50.000,00 

-50.000,00

0,00

Alan Polzer - program: Putovima improvizacije

17.500,00  

-8.800,00

8.700,00

Ana Rucner - festival: Ana u Gradu

30.000,00             

-30.000,00

0,00

Darko Kristović – orguljaški koncert

 2.600,00  

-1.300,00

1.300,00

Dječji zbor Dubrovnik - godišnji program

50.000,00  

-22.000,00

28.000,00

Dubrovački gudački kvartet – program: Glazbeni salon

22.000,00

-11.000,00

11.000,00

Dubrovački komorni zbor - godišnji program

89.000,00  

-42.000,00

47.000,00

Le Petit Festival du Theatre 2020.

18.900,00  

-9.400,00

9.500,00

Gradska glazba Dubrovnik

120.000,00

-55.000,00

65.000,00

Hrvatsko-austrijsko društvo - gostovanje projekta ''Druga strana povijesti'' u Salzburgu i koncert u povodu Feste sv. Vlaha

10.600,00

 

-8.000,00

 

2.600,00

Hrvatsko-rusko društvo - godišnji glazbeni program

18.500,00

-13.500,00

5.000,00

Hrvatska Matica iseljenika - koncert ''Amfora pjeva u Rimu'' te glazbeni program u sklopu ''Susreta Hrvata Italije i proslave sv. Leopolda'' u Padovi

15.400,00

 

-15.400,00

 

0,00

Klavirski trio – ciklus koncerata: Lopudsko ljeto 2020.

30.000,00

-15.000,00

15.000,00

KUU Izvor Zaton – godišnji program i obilježavanje obljetnice

100.000,00  

-50.000,00

50.000,00

KUD Komolac - godišnji program i

55.000,00

-20.000,00

35.000,00

Mješoviti zbor  Libertas  - godišnji program

67.500,00  

28.050,00

39.450,00

Udruga Aklapela - festival Aklapela

59.500,00  

-29.500,00

30.000,00

Lucija Pećar - snimanje i objavljivanje nosača zvuka OT klan

5.500,00  

-2.500,00

3.000,00

Udruga Mala opera – Mala glazbena pričaonica ''Orašar''

5.000,00  

-1.500,00

3.500,00

Udruga Festa – Festa 2020.

80.000,00

-24.000,00

56.000,00

Ivan Violić – solistički recital i dvodnevno predavanje na temu ''Razvoj glazbe u 20. i 21. stoljeću''

 4.500,00  

-2.000,00

2.500,00

Udruga Skontradura – godišnji koncertni program

6.500,00  

-4.350,00

2.150,00

Camerata Ragusina d.o.o. – projekt ''Šetando kroz Park Pile''

30.000,00  

-15.000,00

15.000,00

Sanin Karamehmedović – snimanje novog albuma sastava ''Silente''

  12.500,00  

-6.000,00

6.500,00

Sve ostalo je glazba - ''Renesansni vrt-interpretacija baštine''

28.300,00

-13.300,00

15.000,00

Stara Dubrovačka glazba - monografija ''Juraj Kraljić''

12.500,00  

-12.500,00

0,00

Klapa Kaše - projekt snimanja nosača zvuka ''Kolendo, kolendo, veselo, veselo!'' i godišnji rad klape

20.250,00

 

-8.450,00

11.800,00

Francuska alijansa Dubrovnik – Večer francuske šansone ''Bistro Montmartre''

5.000,00

0,00

5.000,00

KUD Ivo Kuljevan – projekt ''Sviranje na tamburicama''

14.000,00

-2.000,00

12.000,00

Ženska klapa FA Linđo – godišnji glazbeni program

36.000,00  

-21.000,00

15.000,00

Zvuci tišine – LAUS Akademija, ciklus komornih koncerata ''Otkrića'' i Međunarodno violinističko natjecanje Ivan Mane Jarnović

90.000,00

-45.000,00

45.000,00

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – izdavanje notnog izdanja mjuzikla ''Dundo Maroje'' Đela Jusića

12.000,00  

-12.000,00

0,00

 

DRAMSKA I PLESNA DJELATNOST

                              

514.100,00

 

-306.920,00

 

207.180,00

Art radionica Lazareti  -  Scena Karantena

                           38.700,00

 

-14.700,00

 

24.000,00

Brilliant Events d.o.o. - Midsummer Scene 2019.

74.700,00

-74.700,00

0,00

Bošnjačka zajednica kulture Preporod – program: XIII. Međunarodna smotra folklora

18.700,00

-7.700,00

11.000,00

Dubrovačka art udruga bez granica - ''Tango holiday u Dubrovniku''

8.700,00

-3.200,00

5.500,00

Kazališna družina Kolarin – godišnji program ''Kazališni amaterizam kroz prizmu Dubrovnika, nekad i sad''

 

23.700,00

 

-8.200,00

 

15.500,00

Kazališni studio – ''Ljetna kazališna radionica - PLAY DRZIC!''

8.700,00

-3.200,00

5.500,00

Kulturno društvo „Aster“ - Mali festival lutkarstva ''Pupica''

18.700,00

-7.700,00

11.000,00

Udruga Domino - Homesick festival Dubrovnik

9.400,00

-3.900,00

5.500,00

Plan Pro d.o.o. – Amali na sceni 2020.

                              33.700,00

 

-10.110,00

 

23.590,00

Plesno-edukativna udruga Convivo - plesna predstava ''Great Gatsby – glam and fire'', godišnji plesni program ''5 godina sreće''

 

25.900,00

 

-9.900,00

 

16.000,00

Plesni studio Step'n'Jazz – Dubrovnik Tap Festival 2020. i razmjena udruga

8.700,00

-3.200,00

5.500,00

KUD ''Sv. Juraj Osojnik'' – ''Mali festival folklora i baštine''

18.700,00

-18.700,00

0,00

Umjetnička škola Luke Sorkočevića – Ljetna škola baleta u Dubrovniku

24.700,00

-24.700,00

0,00

Plesno rekreacijski studio Dubrovnik – međunarodni plesni festival ''International Dance Open Dubrovnik''

73.700,00           

-73.700,00

0,00

Studentski teatar Lero – godišnji kazališni program

68.700,00

-25.700,00

43.000,00

Udruga Mažoretkinje Grada Dubrovnika – godišnji program

58.700,00

-17.600,00

41.090,00

 

MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST, LIKOVNA UMJETNOST I ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

 

817.600,00

 

 

-409.600,00

 

 

408.000,00

Fehim Vukotić – samostalna izložba

4.000,00                             

-4.000,00

0,00

Majeutika d.o.o. – projekt: U potrazi za socijalističkom arhitekturom Dubrovnika

23.000,00                             

-11.000,00

 

12.000,00

 

Društvo dubrovačkih trombunjera – program: Očuvanje tradicije trombunjerstva

                              49.000,00

 

-24.000,00

 

25.000,00

Robert Kralj – samostalna izložba

11.000,00                            

-5.000,00

6.000,00

Ivana Pegan Baće -  serija autorskih umjetničkih knjiga “Negdje”

                              14.000,00

 

-7.000,00

 

7.000,00

Sveučilište u Dubrovniku – Dubrovački krovovi: Dokumentacija i izrada glosara

14.000,00                            

-7.000,00

7.000,00

Stjepko Art Udruga likovnih i primijenjenih umjetnika – godišnji izložbeni program

5.000,00                                

-5.000,00

0,00

DEŠA – Izrada perli od murano stakla, Stađuni od čokolate, ''Od ričete do trpeze”

54.000,00                              

-28.000,00

26.000,00

Artur Sebastian design – redovni godišnji likovni program 2020. i Karnevalski program

                              29.000,00

 

-14.000,00

 

15.000,00

Umjetnička organizacija Genijator – program ''Lena Kramarić 2020.''

19.000,00                              

-5.700,00

13.300,00

Najbolji u baštini / The Best in Heritage

70.000,00                           

-70.000,00

0,00

Dubrovačka udruga likovnih umjetnika – Izložbe likovnih radova članova Udruge

                              26.800,00

 

-11.800,00

 

15.000,00

Umjetnička udruga Sebastian art – likovni program Galerije Sebastian art za 2020. godinu

18.000,00

-8.000,00

10.000,00

Hrvatska matica iseljenika – projekt ''Dani baštine Bosne i Hercegovine''

7.500,00

-2.500,00

5.000,00

Art Radionica Lazareti – Galerija OTOK, godišnji program 2020.

99.000,00

-41.000,00

58.000,00

Družba “Braća hrvatskoga zmaja” – godišnji program predstavljanja knjiga i predavanja

6.000,00

0,00

6.000,00

Ivana Miloglav Ivanković – projekt ''Forbidden colours''

17.500,00

-5.500,00

12.000,00

Jelena Tamindžija – Izložba Mare Bratoš

19.000,00

-9.000,00

10.000,00

Udruga za mlade Maro i Baro – projekt ''Kreativni atelje''

19.000,00

-9.000,00

10.000,00

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika - rezidencijalno izložbeni program hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerije Flora te radionica animacije za djecu

 

99.000,00

 

-41.000,00

 

58.000,00

Giovanna Kličan – Izložba slika

4.000,00

0,00

4.000,00

BZK “Preporod” Dubrovnik -  likovna radionica

4.000,00

0,00

4.000,00

Izvor Pende – Nova serija radova

6.000,00

0,00

6.000,00

Umjetnička škola Luke Sorkočevića -  godišnji izložbeni program Galerije mladih Umjetničke škole Luke Sorkočevića

26.700,00

 

-12.700,00

 

14.000,00

Gimnazija Dubrovnik – Renesansno nasljeđe Dubrovnika i Firence

29.000,00                             

-14.300,00

14.700,00

Nikolina Japunčić – izložba ''Zlatnožuta''

14.000,00

-7.000,00

7.000,00

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – studentske radionice

32.200,00

-12.200,00

20.000,00

Mara Bratoš – izložba ''Dubrovnik iza''

18.900,00

-8.900,00

10.000,00

Dubravka Lošić – umjetnička instalacija u prostoru

19.000,00

-9.000,00

10.000,00

Mia Maria Škoda – izložba ''Dvomedijska fuzija''

8.000,00

-2.000,00

6.000,00

Marijana Vukić Pende – samostalna izložba

14.000,00

-14.000,00

0,00

Kulturno obrazovna udruga Govorimo dubrovački - projekt ''Očuvanje dubrovačkog govora''

9.000,00

-4.000,00

5.000,00

DART – Povijesni vrtovi Hrvatske i karnevalski program

29.000,00

-17.000,00

12.000,00

 

AUDIO-VIZUALNE DJELATNOSTI I NOVE MEDIJSKE KULTURE

 

266.000,00

-143.000,00

123.000,00

Marija Lučić – dokumentarni film “Slikanje je moja radost''

20.000,00

-16.000,00

4.000,00

Centar za dramsku umjetnost -  festival UNSEEN IV / Glasne!

9.000,00

-5.000,00

4.000,00

Udruga Artarea – projekt ''Krepat ma ne (tira)molat?''

7.000,00

-3.000,00

4.000,00

Udruga Motion – radionica Motion i dokumentarni film “Manki

60.000,00

-25.000,00

35.000,00

Sve ostalo je glazba -  projekt: #therestismusic 2020

10.000,00

-5.000,00

5.000,00

Tina Gverović – projekt: Fantomi digitalnog

15.000,00

-7.000,00

8.000,00

Kulturno umjetnička udruga PROMO – ART – program ''Suvremeni zvukovi dubrovačke baštine''

10.000,00

-6.000,00

4.000,00

Željko Šoletić – Izrada Droneception panorame Dubrovnika

25.000,00

-15.000,00

10.000,00

Škola filma Šipan – Ljetna škola filma Šipan

70.000,00

-40.000,00

30.000,00

Vizura Aperta – Festival Vizura aperta

5.000,00

-5.000,00

0,00

Udruga Audiovizualni Centar Dubrovnik – projekt ''Version 12 – Layers of Complexity''

5.000,00

-5.000,00

0,00

Kulturno društvo Aster – Tišina molim 2020.

20.000,00

-5.000,00

15.000,00

Hrvatski domobran Dubrovnik – projekt ''Istaknuti dubrovački domobrani 20. stoljeća''

10.000,00

-6.000,00

4.000,00

 

KNJIŽNIČNO – IZDAVAČKA DJELATNOST 

 

1.180.000,00

-483.000,00

697.000,00

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik – projekt ''HDLU Dubrovnik: povijest, djelovanje, značaj''

18.000,00

-12.000,00

6.000,00

Umjetnička organizacija GENIJATOR – tisak slikovnice

13.000,00                              

-9.000,00

4.000,00

Petra Jelača – kazališna kritika

14.000,00

-8.000,00

6.000,00

Katja Bakija - umjetnička kritika

14.000,00

-14.000,00

0,00

HKD Napredak Dubrovnik – godišnji program

8.000,00

-4.000,00

4.000,00

Davor Mojaš – umjetnička kritika

14.000,00

-8.000,00

6.000,00

Institut za povijest umjetnosti Zagreb - prijevod knjige o sv. Vlahu na engleski i tisak knjige ''Dubrovačka ladanjska arhitektura''

30.000,00

-30.000,00

0,00

Udruga Slagalica – godišnji izdavački program

20.000,00

-15.000,00

5.000,00

Zagrebačka slavistička škola - tisak zbornika radova sa 48. seminara

5.000,00 

-5.000,00

0,00

ART radionica Lazareti – program ''Književnost u Lazaretima''

28.000,00

-20.000,00

8.000,00

Jelena Tamindžija i grupa autora – projekt ''Wikipedija Dubrovnik'' 

15.000,00

-15.000,00

0,00

Umjetnička škola Luke Sorkočevića – tisak monografije o školi

30.000,00

-18.000,00

12.000,00

Društvo dubrovačkih pisaca – godišnji izdavački program, projekt „Oni su stvarali dubrovački turizam“, projekt „Književno ljeto Mara Jovića“ te suradnja s ARL

95.000,00

-28.500,00

66.500,00

Maro Jović – projekt ''Književno ljeto''

6.000,00

-6.000,00

0,00

Anita Ruso – izdavanje knjige ''Arhitekt i Republika: graditelji Dubrovačke Republike nakon traume Velikog potresa 1667.'' na francuskom jeziku

25.000,00

-25.000,00

0,00

Artur Sebastian Design – nova edicija knjige ''Dubrovnik''

10.000,00

-6.000,00

4.000,00

Glas Koncila – knjiga Jelice Gjenero ''Veronikin rubac i druge priče''

10.000,00

-6.000,00

4.000,00

Zavod za povijesne znanosti HAZU Dubrovnik – godišnji izdavački program i međunarodni znanstveni skup

150.000,00

-100.000,00

50.000,00

Zavod za povijesne znanosti HAZU Dubrovnik – projekt ''Povijest stanovništva''

360.000,00

0,00

360.000,00

Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik – godišnji izdavački  program, organizacija simpozija i Dani Matice u Križevcima

170.000,00

-70.000,00

100.000,00

Društvo Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu – tisak časopisa ''Dubrovački horizonti''

28.000,00

-5.000,00

23.000,00

Dubrovački izlog – izdavački program ''Oni su stvarali dubrovački turizam''

10.000,00

-10.000,00

0,00

Društvo dubrovačkih arhitekata – izdavanje novog broja časopisa MJERA

15.000,00

-6.000,00

9.000,00

Udruga samostalnih umjetnika Ana Bašić – projekt ''Dubrovački spomenar – četiri godišnja doba'' i slikovnica ''Vlahove priče''

9.000,00

-6.000,00

3.000,00

VERBUM – Dani kršćanske kulture 

22.000,00                             

-22.000,00

0,00

Luko Paljetak i Društvo dubrovačkih pisaca – tisak izabranih djela Anamarije Paljetak

25.000,00

-7.500,00

17.500,00

Bošnjačka zajednica kulture – književne večeri

8.000,00

-4.000,00

4.000,00

Udruga Audiovizualni centar – tisak romana ''Prolaz na jugoistok''

13.000,00

-13.000,00

0,00

Likarija d.o.o. – projekt monografije ''Dubrovačka Republika''

9.000,00

-4.000,00

5.000,00

Tehnički muzej Nikola Tesla – tisak kataloga ''Tehnologije u biologiji: šišmiši''

6.000,00

-6.000,00

0,00

OSTALI KULTURNI PROGRAMI - izvan natječaja

103.750,00                             

-78.930,00

24.820,00

                                                                   

KLASA: 612-01/19-01/167

URBROJ: 2117/01-09-20-26

Dubrovnik, 27. srpnja 2020.            

  

Potpredsjednik Gradskog vijeća:      

Željko Raguž, v. r.

-------------------------------------------