Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

96. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13., 6/13– pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

Izmjene i dopune

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2020. godinu

 

 

Članak 1.

 

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 16/19.) članak 2. mijenja se i glasi:

 

„Nerazvrstane ceste financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade, kredita, prenesenog viška prihoda iz 2019. godine, fondova i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 112.718.900 kuna  za namjene kako slijedi:

 

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE 2020.

r.b

NAZIV PROJEKTA

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Komunalna naknada

Preneseni višak prihoda iz 2019.

Kredit

Fondovi

1

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA              (UO za izgradnju i upravljanje projektima)

888.500

120.000

620.000

148.500

 

 

 

2

KARDINALA STEPINCA - IVA DULČIĆA

6.097.200

 

750.000

 

5.347.200

 

 

3

PARKING HRVI

2.710.000

2.710.000

 

 

 

 

 

4

CESTA-  ZGRADE HRVI

7.000.000

778.500

3.620.000

2.601.500

 

 

 

5

NIKA I MEDA PUCIĆA

5.400.000

900.000

 

3.000.000

1.500.000

 

 

6

ANDRIJE HEBRANGA OBORINSKA ODVODNJA

200.000

 

 

 

 

 

200.000

7

MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA

250.000

 

 

 

50.000

 

200.000

8

CESTA MOST DR. FRANJA TUĐMANA - OSOJNIK

45.899.000

1.870.000

5.280.000

 

 

38.749.000

 

9

CESTA OSOJNIK LJUBAČ

350.000

350.000

 

 

 

 

 

10

CESTA TAMARIĆ

1.134.500

116.500

 

 

18.000

 

1.000.000

11

CESTA GORNJA SELA   

250.000

250.000

 

 

 

 

 

12

TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK

85.000

85.000

 

 

 

 

 

13

LAPADSKA OBALA

40.537.700

85.000

 

 

452.700

 

40.000.000

14

CESTA NUNCIJATA

217.000

217.000

 

 

 

 

 

15

IMPORTANE

750.000

 

750.000

 

 

 

 

16

PROMETNICA IZA ZGRADA -KINESKI ZID

0

0

 

 

 

 

 

17

UGIBALIŠTE ŠTIKOVICA

0

0

 

 

 

 

 

18

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA                    (UO za promet)

350.000

350.000

 

 

 

 

 

19

LEGALIZACIJA CESTA               (UO za promet)

400.000

400.000

 

 

 

 

 

20

PROMETNE POVRŠINE ( UO za Promet )

200.000

 

200.000

 

 

 

 

 

UKUPNO

112.718.900

8.232.000

11.220.000

5.750.000

7.367.900

38.749.000

41.400.000

 

1.    Projektna dokumentacija – priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama Grada Dubrovnika koje je potrebno izgraditi ili rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom (UO za izgradnju i upravljanje projektima).

2.    Kardinala Stepinca - Iva Dulčića – završetak radova rekonstrukcije ulice Kardinala Stepinca sa izgradnjom oborinske odvodnje, mrežom javne rasvjete, nogostupa i kolničke konstrukcije.

NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

3.    Parking HRVI – izgradnja parkinga ispod zgrada HRVI-a u Mokošici. Parkiralište je smješteno na području južno od zgrada HRVI i sjeverno od OŠ Mokošica. Projektom je obuhvaćena i rekonstrukcija „T“ križanja ceste Marina Kneževića s cestom Od izvora u kružni tok s četiri provoza.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

4.    Cesta-Zgrade HRVI –  pristupna cesta sa infrastrukturom do stambenih zgrada HRVI u naselju Mokošica. U 2020. godini je pokrenut postupak javne nabave za izvođenje.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

5.    Nika i Meda Pucića - završetak uređenja šetnice u Lapadu. Sanacija istočnog dijela šetnice, postojećih stubišta i južnog podzida, izrada poda šetnice, montaža ograde, rasvjete i urbane opreme.

NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

6.    Andrije Hebranga - oborinska odvodnja - izrada projektne dokumentacije i ishodovanje građevinske dozvole – ulica Andrije Hebranga i to zapadni dio od Kunske ulice do rotora u Gružu, te ispust u Luci Gruž.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

7.    Montovjerna - Batala - oborinska odvodnja – izrada projektne dokumentacije i ishodovanje građevinske dozvole - odvodnja koja povezuje Ulicu Iva Vojnovića s Ulicom Marka Marojice i preko Ulice Od Sv. Mihajla se ispušta u kolektor na Batali u more.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

8.    Cesta Most dr. Franja Tuđmana - Osojnik - izgradnja nove ceste i infrastrukture sa rekonstrukcijom bivše županijske ceste, sanacija odlagališta kojim prolazi trasa ceste, a  koja bi povezivala Most dr. Franja Tuđmana i Put za Osojnik.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

9.    Cesta Osojnik - Ljubač – izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste od naselja Osojnika do Ljubača.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja.

10.  Cesta Tamarić - izrada projektne dokumentacije i ishodovanje građevinske dozvole nerazvrstane ceste sa infrastrukturom od OŠ Mokošica do nerazvrstane ceste Lozica – Mokošica – Komolac -  Sustjepan.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

11.  Cesta Gornja sela - izrada projektne dokumentacije ceste kroz Gornja sela (1. dionica Kliševo - Mrčevo, te 2. dionica Mrčevo - Riđica).

NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

12.  Tehničko - tehnološki blok Osojnik - izrada projektne dokumentacije i ishodovanje građevinske dozvole ceste sa infrastrukturom u obuhvatu UPU-a Tehničko - tehnološki blok Osojnik.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

13.  Lapadska obala – rekonstrukcija i proširenje prometnice Lapadske obale sa infrastrukturom. Ishođena je građevinska dozvola za II. fazu, u tijeku ishođenje građevinske dozvole za III. i IV. fazu. Početak radova je planiran u drugoj polovici 2020. godine.

NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

14.  Cesta Nuncijata - izrada projektne dokumentacije spojne ceste od državne ceste D8 prema naselju Nuncijata.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

15.  Importane - povrat sredstava za izgrađenu cestu sa infrastrukturom, koja će prijeći u vlasništvo Grada Dubrovnika. Čeka se brisanje teretovnice sa čestice ceste.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

16.  Prometnica iza zgrada „Kineski zid“ – cesta kojom Ulica Kneza Branimira u naselju Montovjerna prestaje biti slijepa ulica.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

17.  Ugibalište Štikovica – autobusno ugibalište i nogostup, a kako bi se kroz unapređenje komunalne infrastrukture na najbolji mogući način osigurala sigurnost pješaka i prometa.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

18.  Projektna dokumentacija – priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak radova tekućeg i pojačanog održavanja na prometnicama i javnim površinama Grada Dubrovnika koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom.(UO za Promet)

19.  Legalizacija cesta – postupci uknjižbe cesta na području Grada Dubrovnika. (UO za Promet)

20.  Prometne površine – nabava opreme na prometnim površinama (UO za Promet)“.

 

Članak 2.

 

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnik“, broj 16/19.) članak 3. mijenja se i glasi:

 

„Ulaganja u javne površine se očituju u nabavci opreme za javne površine i izgradnji javnih objekata  te se financira iz sredstava komunalnog doprinosa, komunalne naknade, prenesenog viška prihoda iz 2019. godine, fondova i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od  26.101.900 kuna i to:

 

ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE 2020.

r.b.

NAZIV PROJEKTA

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Komunalna naknada

Preneseni višak prihoda iz 2019.

Kredit

Fondovi

1

SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE

300.000

 

 

 

 

 

300.000

2

PARK GRADAC

0

 

 

 

 

 

 

3

SERPENTINE SRĐ

2.000.000

 

 

 

 

 

2.000.000

4

SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA

8.809.400

3.358.400

 

 

1.363.600

 

4.087.400

5

AZIL ZA ŽIVOTINJE

3.000.000

 

 

 

 

 

3.000.000

6

ULAGANJA U DJEČJA IGRALIŠTA

400.000

 

 

400.000

 

 

 

7

IGRALIŠTE BABIN KUK

2.935.000

5.000

2.930.000

 

 

 

 

8

IGRALIŠTE KOMOLAC

170.500

 

50.000

 

20.500

 

100.000

9

JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD

328.000

 

 

 

328.000

 

 

10

GARAŽA MOKOŠICA

700.000

 

 

 

 

 

700.000

11

IGRALIŠTE KONO

58.000

8.000

 

50.000

 

 

 

12

IGRALIŠTE MOKOŠICA-ISPRED KISSA

0

0

 

 

 

 

 

13

DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONTOVJERNA

100.000

 

 

100.000

 

 

 

14

IGRALIŠTE LJUBAČ

10.000

10.000

 

 

 

 

 

15

IGRALIŠTE NA GORICI

50.000

 

 

50.000

 

 

 

16

PARK PILE

1.210.000

72.000

 

 

138.000

 

1.000.000

17

PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA

200.000

 

 

 

 

 

200.000

18

PARK ŽRTAVA DAKSE

50.000

 

 

50.000

 

 

 

19

SPORTSKO REKREATIVNI PARK- ZATON VELIKI

15.000

15.000

 

 

 

 

 

20

LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA (UO za Promet )

0

 

 

 

 

 

 

21

ZONA ZAGUŠENJA PROMETA

1.300.000

1.300.000

 

 

 

 

 

22

OGRADA DUBROVAČKO SUNCE BONINOVO ( UO za Promet )

0

 

 

 

 

 

 

23

SKALE U ULICI PADRE PERICE ( SPOJ OD GAJA - D8 )

456.000

 

456.000

 

 

 

 

24

PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA ( UO za Promet )

1.650.000

 

1.093.800

 

556.200

 

 

25

PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA ( UO za Promet )

2.360.000

 

1.360.000

 

1.000.000

 

 

 

UKUPNO

26.101.900

4.768.400

5.889.800

650.000

3.406.300

0

11.387.400

 

 

1.   Sanacija obale Rijeke Dubrovačke –  sanacija obale Rijeke Dubrovačke sa infrastrukturom. U tijeku je nacrt prijedloga izmjena i dopuna GUP-a.

     NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

2.   Park Gradac – objavljen natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja. (UO za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša)

     NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

3.   Serpentine Srđ izrada i revizija projektne dokumentacije rekonstrukcije serpentina Srđ i izgradnja ulaznog portala.

     NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

4.   Sanacija odlagališta Grabovica – završetak izvođenja radova na I. fazi sanacije odlagališta komunalnog otpada Grabovica.

     NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

5.   Azil za životinje – priprema dokumentacije za javni natječaj za izgradnju azila. U tijeku je nacrt prijedloga izmjena i dopuna PPU-a, kako bi se ostvarili svi potrebni uvjeti.

     NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

6.   Ulaganje u dječja igrališta – priprema dokumentacije, izgradnja, obnova i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika.

     NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

7.   Igralište Babin Kuk – završetak izgradnje novog dječjeg i sportskog igrališta, te outdoor fitnesa na Babinom Kuku.

     NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

8.   Igralište Komolac – rekonstrukcija dječjeg i sportskog igrališta u Komolcu.

     NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

9.   Javna površina ispred Stadiona Lapad – završeni radovi preuređenja postojeće javne površine ispred Stadiona Lapad.

     NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

10.   Garaža Mokošica – podzemna garaža kapaciteta 200 parkirališnih mjesta sa dječjim i sportskim igralištem, te parkom na krovu garaže.

       NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

11.   Igralište Kono – rekonstrukcija dječjeg i sportskog igrališta na Konalu.

       NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

12.   Igralište Mokošica, ispred Kissa – završena sanacija podloge postojećeg igrališta u naselju Mokošica.

       NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

13.   Dječje igralište i park Montovjerna – dječje igralište i uređenje postojećeg parka sa urbanom opremom, te hortikulturno uređenje.

       NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

14.   Igralište Ljubač – dječje igralište u Ljupču. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju igrališta.

       NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

15.   Igralište na Gorici – rekonstrukcija dječjeg i sportskog igrališta na Gorici.

       NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

16.   Park Pile – izrada projektne dokumentacije parka u Pilama, obuhvaća hortikulturno uređenje sa dječjim igralištem, urbanom opremom i spravama.

       NAPOMENA: projekt spada  u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

17.   Park ispod platane na Pilama – uređenje platoa ispod platane na Pilama.

       NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

18.   Park žrtava Dakse – uređenje postojećeg parka u Lapadu, hortikulturno uređenje sa pripadajućom urbanom opremom.

       NAPOMENA: projekt spada  u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

19.   Sportsko rekreativni park Zaton Veliki – sportsko rekreativni park u Zatonu sa outdoor fitnesom i hortikulturno uređenje parka.

       NAPOMENA: projekt spada  u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

20.   Legalizacija javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima – novi projekt legalizacije, postupci uknjižbe javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima na području Grada Dubrovnika. (UO za Promet).

21.   Zona zagušenja prometa - ugradnja sustava mjerenja, kontrole i naplate prometa prema povijesnoj jezgri. Ugradnjom portala, kamera i signalizacije povezane sa sustavom naplate zaustavljanja autobusa i drugih motornih vozila. I faza realizirat će se u 2020. godini, II faza u 2021. godini, a III faza u 2022. godini. 

       NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

22.   Ograda Dubrovačko Sunce Boninovo -  sanacija i ugradnja  nove zaštitno ukrasne ograde Dubrovačko Sunce na Boninovu (UO za Promet)                      

       NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

23.   Skale u Ulici Padre Perice (spoj Od Gaja – D8) – Izgradnja skalina koji povezuju Ulicu Od Gaja sa cestom D8. (UO za Promet )

       NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

24.   Parkiralište u Ulici Marina Kneževića -  izgradnja 57 parkirališta u Ulici Marina Kneževića. Projekt je započeo u 2019. godini i završit će se 2020. godini (UO za Promet)

       NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

25.   Parkiralište u Ulici Između Dolaca – izgradnja 65 parkirališta u Ulici Između dolaca. Projekt je započeo u 2019. godini i završit će se u 2020. godini. (UO za Promet)

       NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u   

       uređenim dijelovima građevinskog područja.“

 

Članak 3.

 

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 16/19 ) članak 4. mijenja se i glasi:

 

Gradnja mreže javne rasvjete financirat će se iz sredstava fondova i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 622.000 kuna za namjene kako slijedi:

 

ULAGANJA U JAVNU RASVJETU 2020.

r.b.

NAZIV PROJEKTA

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Komunalna naknada

Preneseni višak prihoda iz 2019.

Kredit

Fondovi

1

JAVNA RASVJETA  STARA MOKOŠICA

522.000

122.000

 

0

 

 

400.000

2

JAVNA RASVJETA ZATON MOHOVO

100.000

 

 

 

 

 

100.000

 

UKUPNO

622.000

122.000

0

0

 

0

500.000

 

 

1.   Javna rasvjeta Stara Mokošica –  nova javna rasvjeta u Mokošici.

     NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

2.   Javna rasvjeta Zaton Mohovo – rekonstrukcija javne rasvjete na potezu Zaton - Mohovo.

     NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja“.

 

Članak 4.

 

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 16/19) članak 5. mijenja se i glasi:

 

„Građenje groblja financirat će se iz proračunskih sredstava i sredstava komunalne naknade i komunalnih doprinosa u ukupnom iznosu od  14.050.000 kuna za namjene kako slijedi:

 

ULAGANJA U GROBLJA 2020.

r.b.

NAZIV PROJEKTA

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Komunalna naknada

Preneseni višak prihoda iz 2019.

Kredit

Fondovi

1

IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU

14.050.000

460.000

8.000.000

5.590.000

 

 

 

 

UKUPNO

14.050.000

460.000

8.000.000

5.590.000

0

0

0

 

1.   Rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka, izgradnja groblja sa svim pratećim objektima i infrastrukturom.

     NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja“.

 

Članak 5.

 

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 16/19) članak 6. mijenja se i glasi:

 

„Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 153.492.800  kuna iz sljedećih sredstava financiranja:

 

r.b.

Izvor financiranja

Iznos

1

Komunalni doprinos

25.109.800

2

Proračunska sredstva

13.582.400

3

Komunalna naknada

11.990.000

4

Preneseni višak prihoda iz 2019

10.774.200

5

Kredit ( novi 2018.)

38.749.000

6

Fondovi

53.287.400

UKUPNO

153.492.800

 

Članak 6.

 

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

                                                                      

KLASA: 363-01/19-09/26

URBROJ: 2117/01-09-20-06

Dubrovnik, 27. srpnja 2020.

  

Potpredsjednik Gradskog vijeća:      

Željko Raguž, v. r.

-----------------------------------------