Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

95. Izmjene i dopune Programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području grada Dubrovnika u 2020. godini

 

Na temelju članka 3. Odluke o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 25/18.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

 

                                                                                                                Izmjene i dopune

Programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području

Grada Dubrovnika u 2020. godini

 

 

Članak 1.

 

U Programu obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2020. godini  („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 16/19.)  članak 11. mijenja se i glasi:

 

„Ova djelatnost obuhvaća:

      izradu i postavljanje pločica s kućnim brojevima u slučaju promjene naziva ulice, obale, trga ili naselja

      izradu i postavljanje ploča s nazivom ulica, obala, trgova, naselja

      izrada i postavljanje obavijesnih i natpisnih ploča

      izradu i postavljanje strata i zaštitnih tendi

       

Ova se djelatnost obavlja tako da sve oznake budu uvijek u urednom stanju i lako uočljive.       

Sredstva potrebna za izvršenje radova iz ovog članka osigurana su u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Javne površine - projekt: Označavanje ulica i trgova

 

Obavljanje: ....................................... odabrani izvoditelj - prema ugovoru.

Procjena troškova: ........................................................ 100.000,00 kuna.“

 

Članak 2.

 

Članak 13. mijenja se i glasi:

 

„Odabrani izvoditelj preuzima obvezu nabave i isporuke građevnog  materijala za male komunalne poslove po gradskim kotarevima i mjesnim odborima na području Grada Dubrovnika.

Za radove iz ovog članka planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Javne površine - projekt: Gradski kotarevi i mjesni odbori

 

Obavljanje: ........................................ odabrani izvoditelj prema ugovoru

Procjena troškova: ..................................................   800.000,00 kuna.“

 

Članak 3.

 

Članak 15. mijenja se i glasi:

 

„Pod čišćenjem mora i priobalja podrazumijeva se čišćenje iz brodice.

Čisti se na način da jedan djelatnik upravlja brodicom, a drugi „jankom“ skuplja otpad sa površine mora. Akvatorij koji je obuhvaćen ovom djelatnošću i koji se financira od strane Grada Dubrovnika je more i priobalje administrativnog područja Grada Dubrovnika, osim na dijelovima koji su u nadležnosti odabranih koncesionara, Županijske lučke uprave, Lučke uprave Dubrovnik i Luke Dubrovnik.

 

Obavljanje: ....................................................................   Sanitat d.o.o.

Procjena troškova: ..................................................  125.000,00 kuna.“

 

Članak 4.

 

Članak 16. mijenja se i glasi:

 

„REKAPITULACIJA RASHODA

_________________________________________________________________________

 

          OPIS RADOVA                                                                            2020.god. ( kn )      

_________________________________________________________________________

1.  Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija                                      1.520.000,00

_________________________________________________________________________

2. Skrb o odbjeglim i napuštenim životinjama – kafilerija                    870.000,00

_________________________________________________________________________

3. Blagdansko uređenje Grada i naselja                                        (1.212.000,00 )

   ( sredstva su osigurana kroz Program:

   Javne zelene površine i Javna rasvjeta)

_________________________________________________________________________

4. Opskrba trgovina i građana unutar povijesne

    jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima                         ( iz cijene usluge )

_________________________________________________________________________

5. Javno oglašavanje                                                                   ( iz cijene usluge )

_________________________________________________________________________

6. Održavanje javne hidrantske mreže                                      ( iz cijene usluge )

_________________________________________________________________________

7.Označavanje naselja, ulica, obala, trgova i zgrada                          100.000,00

_________________________________________________________________________

8.Skrb o gradskim golubovima i labudovima                                       40.000,00

________________________________________________________________________

9.Nabava materijala za male komunalne poslove po                         800.000,00

  gradskom kotarevima i mjesnim odborima        

_________________________________________________________________________

10.Neškodljivo zbrinjavanje životinjskih lešina                                      90.000,00

_________________________________________________________________________

11. Čišćenje morske obale i priobalnog područja                               125.000,00

_________________________________________________________________________

 

UKUPNO:                                                                                        3.545.000,00 kuna

 

 

Članak 5.

 

Članak 17. mijenja se i glasi:

 

„Financiranje radova iz članaka 2. do 15. u 2020. godini vršit će se iz slijedećih izvora:

 

1.Opći prihodi ......................................................................  3.420.000,00 kn 

2. Iz cijene usluge       

3. Pomorsko dobro .............................................................      125.000,00 kn

 

 UKUPNO:                                                                             3.545.000,00 kuna.“     

                                                                                         

Članak 6.

 

Ove Izmjene i dopune Programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2020. godini stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika" .

                                                                     

KLASA: 363-01/19-03/04

URBROJ: 2117/01-09-20-6

Dubrovnik, 27. srpnja 2020.  

  

Potpredsjednik Gradskog vijeća:      

Željko Raguž, v. r.

-------------------------------------------