Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

94. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

 

                                                             Izmjene i dopune

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

 

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 16/19) članak 1. mijenja se i glasi:

 

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Program) u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja utvrđuje se:

     opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima u 2020. godini i

     iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

 

Ovaj Program obuhvaća:

          održavanje nerazvrstanih cesta

          održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

          održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

          održavanje javnih zelenih površina

          održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

          održavanje groblja

          održavanje čistoće javnih površina

          održavanje javne rasvjete.

 

Financiranje održavanja komunalne infrastrukture iz ovog Programa obavljat će se iz:

     komunalne naknade

     komunalnog doprinosa

     opći prihodi i primici

     naknade za uporabu pomorskog dobra

     ostalih prihoda za posebne namjene - Hrvatske vode

     naknade po gradskim odlukama

     ostale pomoći unutar općeg proračuna – Žuc

     kapitalne donacije

     viška prihoda.

              

Članak 2.

 

Članak 11. mijenja se i glasi:

 

„Za radove iz članka 3. do 10. planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Organizacija i upravljanje javnim površinama:aktivnost - prometne površine, aktivnost-semafori, aktivnost sanacija nogostupa Pile (spomenik-đački dom) i  to kako slijedi:

 

- Prometne površine.................................................................................    8.695.000,00 kuna

- Semafori .................................................................................................      250.000,00 kuna

- Sanacija nogostupa Pile (spomenik- đački dom).................................      2.400.000,00 kuna

 

Obavljanje: ..................................................................... odabrani izvoditelji - prema ugovoru.

Procjena troškova: ................................................................................ 11.345.000,00 kuna.

 

Članak 3.

 

Članak 15. mijenja se i glasi:

 

„Za radove iz članka 14. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa:

Javne površine; projekt: Pločnici u povijesnoj jezgri Grada.

 

Obavljanje:..................................................................... odabrani ponuditelj - prema ugovoru

Procjena troškova:...................................................................................... 600.000,00 kuna.

 

Članak 4.

 

Članak 17. mijenja se i glasi:

 

Sredstva potrebna za izvršenje radova iz članka 16. osigurana su u proračunu Grada Dubrovnika u Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more; program: Razvoj turizma, projekt: Pomorsko dobro i održavanje plaža, te u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu unutar programa: Čistoća javnih površina, Javne zelene površine.

 

Obavljanje:.......................... Čistoća d.o.o., Vrtlar d.o.o. i odabrani ponuditelj prema ugovoru

Procjena troškova: .............................................. 2.052.700,00 kuna  - odabrani ponuditelj

 

Članak 5.

 

Članak 19. mijenja se i glasi:

 

Za radove iz članka 18. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Slivnici,rešetke i oborinski kanali.

 

Obavljanje:.......................................................................................Vodovod Dubrovnik d.o.o.

Procjena troškova :...................................................................................  650.000,00 kuna.

 

Članak 6.

 

Članak 22. mijenja se i glasi:

 

Za radove iz članka 21. planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Javne zelene površine i to kako slijedi:

 

Obavljanje: ........................................................................................................... Vrtlar d.o.o.

Procjena troškova: ................................................................................10.500.000,00 kuna.

 

Članak 7.

 

Članak 24. mijenja se i glasi:

 

Za radove iz članka 23. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika unutar programa: Javne površine; projekt: Održavanje dječjih igrališta.

 

Obavljanje:....................... Čistoća d.o.o., Vrtlar d.o.o. i odabrani ponuditelji - prema ugovoru

Procjena troškova: ............................................. 1.270.000,00 kuna - odabrani ponuditelji

 

Članak 8.

 

Članak 26. mijenja se i glasi:

 

Za radove iz članka 25. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika unutar programa:

Javne zelene površine; projekt: Suzbijanje bolesti palmine pipe 

 

Obavljanje:......................................................................odabrani ponuditelji - prema ugovoru

Procjena troškova: .................................................................................... 105.000,00 kuna.

 

Članak 9.

 

Članak 34. mijenja se i glasi:

 

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća održavanje autobusnih čekaonica u ispravnom  funkcionalnom stanju, čišćenje, kao i nabavu novih autobusnih čekaonica

 

Obavljanje: .................................................................... odabrani izvoditelji - prema ugovoru.

Procjena troškova: .................................................................................... 320.000,00 kuna.

 

Članak 10.

 

Članak 36. mijenja se i glasi:

 

Za radove iz članka 35. planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Groblja, javne fontane i satovi:  aktivnost - groblja na užem području Grada i groblja na širem području Grada, i to kako slijedi:

 

Groblja na užem području Grada ................................................................... 950.000,00 kuna

Groblja na širem području Grada ................................................................. . 660.000,00 kuna

 

Obavljanje: ......................................................................................................Boninovo d.o.o. 

Procjena troškova: ................................................................................... 1.610.000,00 kuna

 

Članak 11.

 

Članak 46. mijenja se i glasi:

 

Za radove iz članka 45. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Komunalni poslovi po posebnim odlukama; projekt: Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.

 

Obavljanje: .................................................................... odabrani ponuditelj - prema ugovoru

Procjena troškova: ...................................................................................... 30.000,00 kuna.

 

Članak 12.

 

Članak 53. mijenja se i glasi:

 

Za radove iz članka 48. do 52. planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Održavanje javne rasvjete : aktivnost izvan povijesne jezgre i to kako slijedi:

 

Redovito održavanje javne rasvjete .......................................................... . 4.600.000,00 kuna

Intelektualne usluge ....................................................................................... 150.000,00 kuna

 

Obavljanje: ...................................................................... odabrani izvoditelji - prema ugovoru

Procjena troškova obavljanja: ................................................................ 4.750.000,00 kuna

 

Članak 13.

 

Članak 58. mijenja se i glasi:

 

Za radove iz članka 54. do 57. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa : Održavanje javne rasvjete : aktivnost povijesna jezgra i to kako slijedi:

 

Redovito održavanje javne rasvjete..............................................................  900.000,00 kuna.

 

Obavljanje: ...................................................................... odabrani izvoditelj - prema ugovoru

Procjena troškova: .................................................................................... 900.000,00 kuna.

 

Članak 14.

 

Članak 63. mijenja se i glasi:

 

 

REKAPITULACIJA RASHODA

__________________________________________________________________________

          OPIS RADOVA                                                                                   2019. g.                     

__________________________________________________________________________

1.       Održavanje nerazvrstanih cesta                                                    11.345.000,00

2.       Održavanje javnih površina na kojima

          nije dopušten promet motornih vozila                                              2.652.700,00

3.       Održavanje građevina javne odvodnje

          oborinskih voda                                                                                   650.000,00

4.       Održavanje javnih zelenih površina                                               11.875.000,00

5.       Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene              1.110.000,00                                                   

6.       Održavanje groblja                                                                            1.610.000,00

7.       Održavanje čistoće javnih površina                                                12.330.000,00

8.       Održavanje javne rasvjete                                                             10.160.000,00

          SVEUKUPNO:                                                                              51.732.700,00 kuna       

Članak 15.

 

Članak 64. mijenja se i glasi:

 

Financiranje radova iz članaka 3. do 62. u 2020. g. vršit će se iz slijedećih izvora:

 

1. Komunalna naknada .........................................................  29.000.000,00 kuna

2. Komunalni doprinos  ..........................................................   4.240.200,00 kuna

3. Opći prihodi i primici ...........................................................   8.844.600,00 kuna

4. Naknada za uporabu pomorskog dobra ..............................  1.975.000,00 kuna

5. Ostali prihodi za posebne namjene - Hrv.vode.........................200.000,00 kuna

6. Naknade po gradskim odlukama ........................................   1.270.000,00 kuna

7. Ostale pomoći unutar općeg proračuna - Žuc......................   2.700.000,00 kuna

8. Kapitalne donacije …………………………………………….    2.400.000,00 kuna

9. Viška prihoda …………………………………………………..   1.102.900,00 kuna

 

Članak 16.

 

Ove izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/19-03/05

URBROJ: 2117/01-09-20-06

Dubrovnik, 27. srpnja 2020.

  

Potpredsjednik Gradskog vijeća:      

Željko Raguž, v. r.

----------------------------------------