Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

93. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama u povijesnoj jezgri

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. - pročišćeni tekst, 9/15. i 15/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

 

 

Izmjene i dopune

Plana korištenja javnim površinama u Povijesnoj jezgri

 

­                                      

Članak 1.

 

U PLANU KORIŠTENJA JAVNIM POVRŠINAMA U POVIJESNOJ JEZGRI („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 17/16., 25/17., 12/18. i 14/18.) mijenja se, dodaje ili briše slijedeći tekst:

 

9. U poglavlju naslova STOLOVI, STOLICE I KLUPE ispred ugostiteljskih objekata, podnaslov P r i j e k o

 

-          mijenja se tekst :

„SEBASTIAN“ konoba, maks. 20,00 m2 (između Žudioske i Boškovićeve, 6,0 x 2,0 m desno od ulaza u konobu, te 6,7 x 1,2 m ispred ulaza i lijevo prema Žudioskoj – stolovi naslonjeni na zid)

 

-          i sada glasi:

„SEBASTIAN“ konoba, maks. 12,00 m2 (između Žudioske i Boškovićeve, 2,0 x 2,0 m desno od ulaza u konobu, te 6,7 x 1,2 m ispred ulaza i lijevo prema Žudioskoj – stolovi naslonjeni na zid)

 

-          dodaje se sljedeći tekst:

„GULOSO“ fast food bar, maks. 8,00 m2 )od ugla Boškovićeve prema Žudioskoj, lijevo i desno od ulaznih vrata – 4,00 x 2,00 m)

Članak 2.

                                                                    

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.              

 

KLASA: 363-05/18-01/188                                               

URBROJ: 2117/01-09-20-11

Dubrovnik, 27. srpnja 2020.

  

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

-----------------------------------------