Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

89. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika

Na temelju članka 24.  Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17 dalje: Uredba), članka  16. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17)  i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

 

O  D  L  U  K  U
o  imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije

za posebnu upotrebu pomorskog dobra  Grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

Osniva se Stručno povjerenstvo za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra  Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) radi pregleda i ocjene zahtjeva za dodjelu Koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi izgradnje podsustava odvodnje otpadnih voda naselja Komolac i Čajkovica, CS Komolac i CS Čajkovica i vodoopskrbnog cjevovoda Komolac-Gruž preko nekretnine 422/1 k.o. Rožat (novoformirana 422/2), upisana u zemljišnim knjigama kao pomorsko dobro.

 

Članak 2.

 

U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

1.     Jelena Dadić, predsjednik Povjerenstva

2.     Božidar Mitrović, član

3.     Maro Kristić, član  

   

Članak 3.

 

Rad Povjerenstva iz članka 1. Odluke definiran je člankom 16. Zakona o koncesijama.

 

   Članak 4.

 

Tehničke, stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za  turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika.

  

   Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 342-01/19-01/08
URBROJ: 2117/01-09-20-22
Dubrovnik, 27. srpnja 2020.

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća:      

Željko Raguž, v. r.

-------------------------------------------