Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

88. Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18 ), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

 

O D L U K U

o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda i mira

na području Grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom osniva se Vijeće za prevenciju kriminaliteta i narušavanju javnog reda i mira  na području Grada Dubrovnika ( u nastavku teksta: Vijeće), uređuje sastav vijeća, djelokrug i način rada.

 

Vijeće se osniva u cilju razvoja prevencije kriminaliteta i poboljšanje kvalitete života na području Grada Dubrovnika te radi veće sigurnosti građana, materijalnih dobara i zajednice u cjelini. 

 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li  korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

 

Članak 2.

 

Vijeće ima predsjednika, zamjenika predsjednika te 15 članova. 

 

Članovi Vijeća:

 1. Pročelnik upravnog odjela nadležnog za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, predsjednik,
 2. Načelnik Policijske postaje Dubrovnik, zamjenik predsjednika,
 3. Načelnik Postaje prometne policije Dubrovnik, član,
 4. Policijski službenik za prevenciju u Policijskoj postaji Dubrovnik, član,
 5. Policijski službenik za prometnu preventivu u Postaji prometne policije Dubrovnik, član,
 6. Pročelnik upravnog odjela za promet, član,
 7. Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, član,
 8. Zamjenik pročelnika Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, član,
 9. Viši savjetnik za skrb o djeci, mladima, obitelji i civilno društvo, član
 10. Predstavnik Obiteljskog savjetovališta Dubrovačke biskupije, član,
 11. Predstavnik Centra za socijalnu skrb Dubrovačko-neretvanske županije, član,
 12. Predstavnik Državnog inspektorata, član,
 13. Predstavnik Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku, član,
 14. Predstavnik Općinskog suda u Dubrovniku, član,
 15. Predstavnik Turističke zajednice Grada Dubrovnika, član,
 16. Predstavnik Dubrovačko-neretvanske županije, član,
 17. Predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, član.

 

Članak 3.

 

Članove Vijeća imenuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na rok od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Vijeća.

 

Član Vijeća može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan,  na vlastiti zahtjev ili na zahtjev najmanje dva člana Vijeća.

 

Članak 4.

 

U djelokrugu rada Vijeća je donošenje i provedba programa prevencije kriminaliteta na području Grada Dubrovnika,  zajedničkim planiranjem  i djelovanjem tijela javne vlasti i drugih pravnih osoba zaduženih za sigurnost ljudi i imovine, javni red te kvalitetu života građana Grada Dubrovnika.

 

Program prevencije iz stavka 1. ovoga članka sadrži mjere i aktivnosti vezano za suzbijanje nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja, međugeneracijskog nasilja, devijacija u ponašanju djece i mladih kao  i mlađih punoljetnih osoba, zlouporaba opojnih droga i drugih supstrata ovisnosti, (alkoholizma, korištenja osvježivača) suzbijanja svih oblika kriminaliteta te drugih mjera koje se provode radi osiguranja imovine i zaštite sigurnosti (naših) građana.

 

Članak 5.

 

Predsjednik Vijeća saziva sjednicu, predlaže Dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom i potpisuje zaključke odnosno preporuke (smjernice)  koje donosi Vijeće.

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika na sjednici Vijeća, sa svim ovlastima predsjednika Vijeća, zamjenjuje njegov zamjenik.

 

Vijeće zasjeda po potrebi, a poželjno je najmanje dva puta godišnje, i to do kraja (mjesec), odnosno prije  turističke sezone i na kraju tekuće godine, a po potrebi i češće.

 

Vijeće na osnovu realiziranih programa/projekata i na osnovu trenutnog stanja kriminaliteta i narušavanje javnog reda i mira, donosi Program preventivnih aktivnosti za trogodišnje razdoblje.

Članak 6.

 

Vijeće može za pripremu i obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga osnivati stručne skupine kao privremena ili stalna tijela.

 

Rad stalnih i privremenih tijela urediti će se Poslovnikom.

 

Članak 7.

 

Poziv za sjednicu s prijedlogom Dnevnog reda i materijalima o kojima će se raspravljati na sjednici dostavlja članovima Vijeća najmanje sedam dana prije održavanja sjednice.

 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Vijeća se materijali za pojedinu točku dnevnog reda mogu dostaviti i na samoj sjednici.

 

Članak 8.

 

Vijeće može započeti s radom kada je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Vijeća.

 

Vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

 

Na sjednici mogu nazočiti i drugi predstavnici javnih tijela prema potrebi slučaja koji se razmatra na sjednici.

 

Članak 9.

 

O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, iznijetim prijedlozima, sudjelovanju u raspravi te donesenim zaključcima i preporukama (smjernicama). U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu,  Zapisnik potpisuje predsjedavajući i zapisničar.

 

Članak 10.

 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Vijeća obavlja Upravni odjel nadležan za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo.

 

Članak 11.

 

Vijeće može donijeti Poslovnik o radu Vijeća.

 

Članak 12.

 

Rad u Vijeću je počastan.

 

Članovi Vijeća nemaju pravo na naknadu za rad kao ni na naknadu troškova za rad u Vijeću.

 

Članak 13.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda i mira na području Grada Dubrovnik („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 6/09,6/10, i 14/15 ).

 

Članak 14.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 210-01/20-09/01

URBROJ: 2117/01-09-20-3

Dubrovnik, 27. srpnja 2020.

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća:      

Željko Raguž, v. r.

-------------------------------------------