Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

87. Odluka o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. I 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika

namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

 

Članak 1.

 

U Odluci o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 15/19. i 4/20.) članak 2. mijenja se i glasi:

 

„Sredstva iz prethodnoga članka osiguravaju se u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020.  godinu u visini od 271.950,00 kn.

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

KLASA: 011-01/19-01/06

URBROJ: 2117/01-09-20-09

Dubrovnik,  27. srpnja 2020.

 

Potpredsjednik Gradskog vijeća:      

Željko Raguž, v. r.

-------------------------------------------