Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

85. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima

Na temelju članaka 35. i 68. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01. 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12., 19/13., 137/15, 123/1798/19, 42/20), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13.,  158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20), članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15, 12/15 i 5/18) i uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Broj: 511-03-03/2-UP/I-26/20 od 12. ožujka 2020., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020. , donijelo je

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju

turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1)

 u zoni posebnog prometnog režima

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj: 10/14, 18/15, 5/16, 8/16, 7/18 i 6/19, dalje u tekstu: Odluka) u članku 1., stavak 1. na kraju stavka iza riječi „ove Odluke.“ dodaje se rečenica:

„Ovom Odlukom se uređuje i sustav tehničkog uređenja prometa i upravljanje prometom putem elektroničkih sustava i video nadzora.“

 

Članak 2.

 

U članku 2. stavku 1. Odluke riječ „postupilo“ se mijenja riječju „postupa“.

 

U članku 2. stavku 1. Odluke točka na kraju rečenice se briše, te se dodaju riječi:

„ili na temelju posebne dozvole nadležnog Upravnog odjela Grada Dubrovnika.“

 

Članak 3.

 

U članku 3. Odluke stavak 2. mijenja se i glasi: „Parkiranje iz stavka (1) ovoga članka moguće je isključivo pod uvjetom prethodne rezervacije termina parkinga osim ako je drugačije propisano ovom Odlukom.“

 

Članak 4.

 

U članku 3. Odluke dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

 

„Upravni odjel Grada Dubrovnika nadležan za promet ovlašten je odrediti raspoloživ i optimalan broj termina parkiranja.“

 

„Raspoloživ i optimalan način u smislu prethodno navedenog stavka određuje se u cilju zaštite povijesne jezgre Grada Dubrovnika sukladno UNESCO smjernicama, osiguranja održive mobilnosti u Gradu Dubrovniku te zaštite stanovnika od prekomjernog prometa, prekomjernih emisija buke i ispušnih plinova, a sve u skladu s europskim standardima, odnosno očuvanja i zaštite kulturnih i prirodnih dobara, zaštite okoliša, omogućavanja djelovanja interventnih služba i drugih razloga od javnog interesa.“

 

Članak 5.

 

U članku 4. stavku 1. Odluke broj „2“ mijenja se brojem „3“.

 

Članak 6.

 

U članku 4. Odluke dodaje se stavak 2 koji glasi:

Posebna dozvola iz članka 3. st. 3. ove Odluke izdaje se u elektronskom obliku i korisnici je ostvaruju putem web aplikacije.“

 

Članak 7.

 

U članku 5. stavku 1. Odluke iza riječi „minuta“ dodaje se rečenica:

Parkiranje je moguće isključivo unutar termina parkiranja za ukrcaj i/ili za iskrcaj putnika, rezerviranog putem aplikacije iz članka 8.a ove Odluke, osim u slučajevima iz stavka (3) ovoga članka ili ako je drugačije propisano odredbama ove Odluke.“

 

Članak 8.

 

U članku 5. Odluke dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Iznimno od odredbi stavka (1) ovoga članka, kada to zahtijevaju izvanredni događaji (neželjeni, nenamjerni ili neočekivani događaj ili slijed takvih događaja), a u svrhu osiguravanja prometne protočnosti, hitnih intervencija i drugih okolnosti, parkiranje je moguće izvan rezerviranog termina pod uvjetom da je Upravni odjel Grada Dubrovnika nadležan za promet utvrdio nastanak takvog izvanrednog događaja.“

 

Članak 9.

 

Iza članka 8. Odluke dodaje se novi članak 8.a koji glasi:

„Rezervacija termina parkiranja i zaustavljanja obavlja se isključivo unaprijed putem aplikacije objavljene na službenim mrežnim (web) stranicama Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr (dalje u tekstu: web aplikacija).

 

Rezervacija termina parkiranja i zaustavljanja uključuje istovremeno i kumulativnu obvezu:

- rezervacije termina parkiranja i zaustavljanja za iskrcaj putnika,

- rezervacije termina parkiranja i zaustavljanja za ukrcaj putnika te

- upisa registarske oznake vozila na kojeg se rezervacija odnosi,

osim u slučaju kada se ukrcaj ili iskrcaj obavlja u razdoblju od 21:00 do 07:00 sati.

 

Naknadna promjena rezerviranog termina moguća najkasnije do 24 sata prije namjeravanog termina parkiranja i zaustavljanja i to isključivo pod uvjetom da postoje slobodni termini za traženu promjenu.

 

Naknadna promjena upisane registarske oznake vozila za koje je rezerviran termin moguća je jednom, najkasnije do 30 minuta prije rezerviranog termina parkiranja i zaustavljanja.

 

U slučaju okolnosti iz članka 3. stavak 3. ove Odluke ishođenje posebne dozvole preduvjet je rezerviranja termina parkiranja i zaustavljanja na Pločama.“

 

Članak 10.

 

U članku 13. Odluke iza riječi „komunalni redari“ briše se točka te se dodaju sljedeće riječi:

„neposredno te putem elektroničkih sustava i videonadzora.“

 

Članak 11.

 

U članku 14.  stavku 1. Odluke podstavak 2. mijenja se i glasi:

„- ako se parkira u zoni posebnog prometnog režima na mjestu ili na način protivan odredbama ove Odluke ili se parkira, a da prethodno nije rezervirao termin ili se parkira bez posebne dozvole mjerodavnog tijela (članak 3., 5., 8., 8.a.)

 

Članak 12.

 

U članku 14.  stavku 1. Odluke podstavak 4. mijenja se i glasi:

„ - ako prekorači vremensko ograničenje trajanja parkiranja ili se parkira izvan rezerviranog termina parkiranja (članak 5.);“

 

Članak 13.

 

U članku 14.  stavku 1. Odluke podstavak 5. iza riječi članka dodaje se : „5 i“.

 

Članak 14.

 

U članku 14. stavku 3. Odluke iza riječi „obrtnik“ dodaju se riječi „kao i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost“.

 

Članak 15.

 

U članku 16. Odluke dodaje se stavak 2 koji glasi:

Dopuna  Prometnog elaborata za regulaciju zaustavljanja i parkiranja turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima koji je izradilo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti sastavni je dio ove Odluke.

 

Članak 16.

 

U razdoblju od 29. srpnja do 30. studenog 2020. neće se primjenjivati sljedeće odredbe Odluke:

     članak 6.

     članak 7.

     članak 8.

     članak 9. stavak 1.

     članak 10.

     članak 11.

     članak 12.

     članak 14. stavak 1. alineja 6. i 7.

     članak 15.

 

Članak 17.

 

Ova odluka  stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/19-09/07

URBROJ: 2117/01-09-20-13

Dubrovnik, 27. srpnja 2020.

 

Potredsjednik Gradskog vijeća:        

Željko Raguž, v. r.

----------------------------------------