Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

84. Odluka o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi – Dječje igralište „Bosanka“

 

Na temelju članak 59. i 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. - Odluka Ustavnog suda i 32/20.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

 

O D L U K U

o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture

kao javnog dobra u općoj uporabi - Dječje igralište „Bosanka“

 

 

Članak 1.

 

Proglašava se svojstvo komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini katastarske oznake:

 

Redni broj

Naziv komunalne infrastrukture

Vrsta komunalne infrastrukture

Katastarska i zemljišnoknjižna čestica

Katastarska općina

1.

Javna zelena površina

Dječje igralište „Bosanka“

1966 s.i.

5903 n.i.

Dubrovnik

Dubrovnik

 

Članak 2.

 

Primjenom članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog stanja lipanj 2020., Br.el. 54/2020, koji je izradio GEODET d. o. o. za geodetske poslove, Ivana Meštrovića 1, Dubrovnik, komunalna infrastruktura iz točke 1. ove Odluke evidentirat će se u katastarskom operatu Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar u Dubrovniku.

 

Članak 3.

 

Nalaže se Općinskom sudu u Dubrovniku navedenu komunalnu infrastrukturu iz članka 1. ove Odluke upisati u zemljišne knjige na način:

 

-           čest. zem. 1966 k. o. Dubrovnik kao:

-           

Javno dobro u općoj uporabi – Dječje igralište „Bosanka“

neotuđivo vlasništvo Grada Dubrovnika OIB: 21712494719

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Dubrovnika.

 

KLASA: 363-01/20-09/14

URBROJ: 2117/01-09-20-3

Dubrovnik, 27. srpnja 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------