Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

83. Odluka o dopuni Odluke o dodjeli potpora za zapošljavanje pripravnika Grada Dubrovnika

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11.,14/12., 5/13., 6/13., - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o dopuni Odluke o dodjeli potpora za zapošljavanje pripravnika

Grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o dodjeli potpora za zapošljavanje pripravnika Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 23/17.) dodaje se članak 3.a koji glasi:

 

„Obustavlja se primjena odredbi ove Odluke dok se ne stvore financijski uvjeti za primjenu iste, a zbog novonastale financijske situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19.“

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 301-01/17-04/06

URBROJ: 2117/01-09-20-16

Dubrovnik, 27. srpnja 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

---------------------------------------