Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

82. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju naziva ulica i trgova u naseljima Grada Dubrovnika

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/1.3, 6/13. - pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

                                        

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naziva ulica i trgova

u naseljima Grada Dubrovnika

                                                                    

                                                               

Članak 1.

                                                                                                                                               

U Odluci o utvrđivanju naziva ulica i trgova u naseljima Grada Dubrovnik ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 6/04., 11/06., 1/08., 8/11. 8/19. i 13/19.) u  članku 3., rednom broju naselja 7., iza rednog broja ulice 89. dodaje se broj 89.a koji glasi: „Hrvatskog Crvenog križa“ (ulica od skretanja sa ulice Nikole Tesle, prije Robne kuće Minčeta, do spoja sa ulicom Dr. Ante Starčevića).

 

U članku 3., rednom broju naselja 7., iza rednoga broja ulice 232. dodaje se 232.a i glasi: „Padre Iva Martinića“(prolaz od Zlatarske ulice do Dominikanskog samostana).

 

Članak 2.

                                                                                  

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                                                                                                           

 

KLASA: 015-08/20-01/01

URBROJ: 2117/01-09-20-01

Dubrovnik, 27. srpnja 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

---------------------------------------