Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

81. Odluka o dopuni Odluke o utvrđenju raskida Ugovora o koncesiji tvrđave Imperijal, zaključenog između Grada Dubrovnika i Razvoj Golf d.o.o. 25. ožujka 2009. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/1798/19) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13-pročićeni tekst, 9/15 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o dopuni Odluke o utvrđenju raskida Ugovora o koncesiji tvrđave Imperijal,

zaključenog između Grada Dubrovnika i Razvoj Golf d.o.o., 25. ožujka 2009.

 

 

  1. U Odluci o utvrđenju raskida Ugovora o koncesiji tvrđave Imperijal, zaključenog između Grada Dubrovnika i Razvoj Golf d.o.o., 25. ožujka 2009. („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj: 6/2020, dalje u tekstu: Odluka) dopunjuje se točka 1.  na način da joj se dodaje drugi stavak koji glasi:

 

Utvrđuje se podredno da bi, neovisno o raskidu Ugovora o koncesiji sa danom 9.8.2013. godine, zbog neispunjenja preuzetih bitnih obveza koncesionara došlo do raskida Ugovora o koncesiji po samom zakonu najkasnije sa 1. siječnja 2019. godine (prema čl. 360., 361. i ostalim primjenjivim odredbama ZOO-a).“

 

  1. Dopunjuje se točka 2. Odluke na način da se iza riječi „raskinut“ u trećem retku dodaju zarez i riječi “, u formi i sadržaju koji odgovaraju nacrtu Obavijesti o raskidu ugovora, podredno izjava o raskidu Ugovora, dostavljenom Gradskom vijeću,  a koji čini sastavni dio ove Odluke“.

 

  1. Ostali dijelovi Odluke ostaju neizmijenjeni.

 

KLASA: 372-01/08-01/082

URBROJ: 2117/01-09-20-107

Dubrovnik, 27. srpnja 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

---------------------------------------