Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

79. Odluka o prihvaćanju moratorija na dio obveza po Ugovoru o kreditu broj KOKF-18-1100176

Na temelju odredbe članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12. i 15/15.), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 55/09 i 139/10), članka 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 16/19, 4/20), Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, Klasa: 022-03/20-07/82, Urbroj: 50301-25/16-20-2 od 17. ožujka 2020.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

 

O d l u k u  

o prihvaćanju moratorija na dio obveza

po Ugovoru o kreditu broj KOKF-18-1100176

 

 

Članak 1.

 

Odobrava se moratorij na dio obveza prema Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak koje su dospjele od 1. ožujka 2020. do 31. prosinca 2020., a nisu plaćene po Ugovoru o kreditu broj: KOKF-18-1100176, prema slijedećim uvjetima:

      moratorij u trajanju od 1. ožujka 2020. do 31. prosinca 2020.,

      glavnica kredita, koja je po redovnom planu otplate dospijevala u razdoblju obuhvaćenom moratorijem, kao i obveze koje dospijevaju po isteku tog razdoblja, otplatit će se po isteku razdoblja obuhvaćenog moratorijem prema dospijećima koja odgovaraju ranije ugovorenoj dinamici otplate kredita te se na taj način, za odgovarajuće razdoblje, pomiče i krajnji rok otplate kredita;

      u razdoblju obuhvaćenom moratorijem redovne kamate na nedospjelu glavnicu i naknade se obračunavaju, ali se ne naplaćuju;

      kamata i naknade obračunate za vrijeme razdoblja obuhvaćenog moratorijem naplaćuju se u 12 jednakih mjesečnih rata, od kojih prva dospijeva mjesec dana po isteku razdoblja obuhvaćenog moratorijem.

      po isteku razdoblja obuhvaćenog moratorijem na redovnu kamatu i naknade obračunate u tom razdoblju neće se obračunavati redovna kamata;

      za provođenje moratorija ne naplaćuje se naknada za izmjenu uvjeta kredita.

 

Članak 2.

kamatu, naknade i troškove.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Dubrovnika za potpisivanje Aneksa Ugovora o kreditu broj KOKF-18-1100176  između Grada Dubrovnika i HBOR-a po uvjetima iz Obavijesti o uvjetima moratorija za izravno odobrene kredite od 09.07.2020 godine.

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

KLASA: 400-01/18-01/02

URBROJ:2117/01-09-20-104

Dubrovnik, 27. srpnja 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------