Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

78. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU

PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020.  godinu  («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», br.  16/19.),   u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za 2020.  godinu  ne  smiju biti veći od  653.639.600 kuna.

 

Članak 2.

 

U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi :

Visina sredstava proračunske zalihe iznosi  250.000 kuna.

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u  "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".                                                                                                 

 

KLASA: 400-06/19-02/01 

URBROJ: 2117/01-09-20-49

Dubrovnik,  27. srpnja 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------