Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

76. Odluka o raspodjeli financijskog rezultata – prenesenog viška iz 2019. godine

Na temelju članka 82., stavak 2., Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13-pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

 

O D L U K U

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu u iznosu od  27.486.400 kuna te utvrđuje pokriće manjka primitaka od zaduživanja u iznosu 10.075.000 kuna.

Članak 2.

 

Ukupni prihodi i  primici 2019. godine Grada Dubrovnika sa uključenim vlastitim i namjenskim prihodima i primicima proračunskih korisnika, uvećani za  raspoloživa sredstva iz prethodne godine iznose 732.124.452 kuna, a ukupni rashodi i izdaci ostvareni u 2019. godini sa uključenim rashodima i izdacima proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka iznose 712.561.785 kuna, iz čega je razvidno da je ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u konsolidiranom godišnjem izvršenju proračuna u iznosu 19.562.667 kuna, a koji će se sukladno izvorima financiranja i ostalim proračunskim načelima rasporediti u narednim proračunskim razdobljima.

 

Članak 3.

 

O raspodjeli financijskog rezultata proračunskih korisnika, utrošku prenesenog viška ili  pokriću prenesenog manjka odluke donose upravna vijeća odnosno školski odbori  pojedinog proračunskog korisnika sukladno članku 82. stavku 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 129/19). Zapisnici sa sjednica i predmetne odluke pohranjeni su u nadležnim upravnim odjelima Grada Dubrovnika, a raspored rezultata sukladno donesenim odlukama provest će se u izmjenama i dopunama financijskih planova odnosno proračuna za 2020.godinu.

 

Članak 4.

 

Rezultat poslovanja za 2019. godinu iskazan u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, između izvornih prihoda i primitaka i izvornih rashoda i izdataka gradskog proračuna, ostvaren je kako slijedi:

      višak prihoda poslovanja u iznosu 26.225.244 kuna;

      višak prihoda od   prodaje nefinancijske imovine u iznosu 1.261.172 kuna

      manjak primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 10.075.022 kuna.

 

Članak 5.

 

Višak prihoda prema namjeni financiranja sastoji se od:

 

a) namjenskog dijela viška prihoda u iznosu 13.894.435 kuna, i to:

      neutrošeni višak prihoda prenesen iz 2018.g.  2.494.921 kuna

      naknade za uporabu pomorskog dobra…777.714 kuna

      prihodi od spomeničke rente …50.779 kuna

      naknade za nedostajuća parkirna mjesta…1.050.294 kuna

      boravišne pristojbe…567.253 kuna

      komunalnog doprinosa…1.199.867 kuna

      komunalne naknade…4.589.541 kuna

      prihodi posebne namjene… 25.667 kuna

      naknade za legalizaciju…330.865 kuna

      tekuće pomoći…2.696 kuna

      kapitalne pomoći…1.363.597 kuna

      tekuće donacije…180.069 kuna

      prihod od prodaje zemljišta…790.524 kuna

      prihod od prodaje građevinskih objekata…470.648 kuna

 

b) nenamjenskog dijela viška prihoda:13.591.981

             opći prihodi i primici…13.587.022 kuna

             prihodi od vlastite djelatnosti…4.959 kuna.

 

Članak 6.

 

Od ukupno ostvarenog viška prihoda od 27.486.400 kuna (zaokruživanje na stotice),  iznos od 14.600.000 kuna već je planiran kao izvor financiranja u Proračunu za 2020. godinu na programima i projektima njegovog posebnog dijela. Ovom odlukom izvršava se daljnja raspodjela viška kao i usklađenje planiranog viška prihoda odnosno potvrda plana ili izmjena plana   ukoliko je došlo do novih okolnosti.

 

Namjenski višak prihoda od 13.894.435 kuna (13.894.400-zaokruživanje na stotice)  utrošit će se sukladno namjeni kako slijedi:

 

1. Višak prihoda u iznosu od 2.494.900 kuna su sredstva prenesena kao višak prihoda iz 2018. godine u 2019. godinu, i ista nisu utrošena tijekom 2019. godine, zbog neispunjenja dinamike izvršavanja planiranim investicijskim projektima i sada se planiraju utrošiti u 2020.godini:

1.1.Upravni odjel za poslove gradonačelnika planirao je na projektu  K800909 Luka Dubrovnik iznos od 1.000.000 kuna, a ovom odlukom se smanjuje na  886.900 kuna;

1.2.Upravni odjel za promet planirao je ukupno 1.400.000 kuna i to na projektu K812214 Parkiralište u ulici Marina Kneževića 400.000 kuna ovom odlukom povećava  se za 156.200 kuna, na projektu K812215 Parkiralište u ulici Između Dolaca 1.000.000kuna,

1.3.Upravni odjel za turizam gospodarstvo i more izvršit će obvezu prema Agronomskom fakultetu kroz aktivnost A301309 Poticanje poljoprivrede i ribarstva u iznosu 30.000 kuna

1.4. Upravni odjel  za izgradnju i upravljanje projektima utrošit će na projektu K813915 Dječji vrtić Pčelica iznos od 21.800 kuna.

 

2. Višak prihoda u iznosu od 777.700 kuna su namjenska sredstva naknade za uporabu pomorskog dobra koja se raspodjeljuju u Upravni odjel za turizam gospodarstvo i more na aktivnosti A810003 Pomorsko dobro i održavanje plaža.

 

3. Višak prihoda u iznosu od  50.800 kuna namjenska su sredstva od spomeničke rente i raspodjeljuju se u Upravni odjel za kulturu i baštinu, Zavodu za obnovu Dubrovnika, na projekt A812001 Redovni programi za očuvanje kulturne baštine.

 

4. Višak prihoda u iznosu od 1.050.300 kuna namjenska su sredstva od naknade za nedostajuća parkirna mjesta od čega je 160.000 kuna već planirano u Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima na projektu K813206 Nika i Meda Pucića, a ostatak od 890.300 kuna rasporedit će se na slijedeće kapitalne projekte: K131003 Kardinala Stepinca-Iva Dulčića 347.300 kuna; K139033 Sportska dvorana Orašac 260.000 kuna; K139010 Dvorana Gladijator 145.000 kuna i K139050 Park Pile  138.000 kuna.

 

5. Višak prihoda u iznosu od 567.300 kuna su namjenska sredstva od boravišne pristojbe i  raspodjeljuju se na:

5.1.Upravni odjel za turizam gospodarstvo i more 152.300 kuna na aktivnosti A810004 Poticaji za produljenje turističke sezone

5.2. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo na projekt  sportske manifestacije A806505 Du Moution 415.000 kuna.

 

6. Višak prihoda u iznosu od 1.199.900 kuna namjenska su sredstva od komunalnog doprinosa i raspoređuju se u UpravnI odjel za izgradnju i upravljanje projektima na ulaganje u projekt K131003 Kardinala Stepinca-Iva Dulčića u ukupnom iznosu.

 

7. Višak prihoda u iznosu od 4.589.500  kuna su sredstva ostvarena kao višak prihoda od komunalne naknade od čega je 5.290.000 kuna već bilo planirano u Proračunu za 2020.godinu na projektima:

7.1.Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima:

K813206 Nika i Meda Pucića 1.340.000;  K813601 Cesta Most.dr.F. Tuđmana – Osojnik 2.950.000 kuna koji se ovom odlukom skida i predlaže utrošiti  na projekt K813103 Kardinala Stepinca – I. Dulčića u ukupnom iznosu od 2.950.000 kuna, a K813931 Judo dvorana Mokošica 1.000.000 kuna i ovom Odlukom se skida projekt Judo dvorana Mokošica iz razlog što je projekt  završen, a tako i taj dio komunalne naknade utrošen u 2019.godini.

7.2.Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu raspoređuje se preostali dio komunalne naknade u iznosu 299.500 kuna za projekt A801607 Čistoća javnih površina-zona ABCD.

 

8. Višak prihoda u iznosu od 25.700 kuna namjenska su sredstva od naknade za uređenje voda i raspoređuje se u Upravni odjel za promet na projekt A812211 Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala.

 

9.Višak prihoda u iznosu od 330.900 kuna su namjenska sredstva naknade za legalizaciju objekata i raspodjeljuju se u:

9.1.Upravni  odjel za poslove gradonačelnika iznos od 132.300 kuna na aktivnost A800501 Administracija i upravljanje za plaće djelatnika Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata i prostornog uređenja i gradnje

9.2.Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima za infrastrukturno poboljšanje kroz projekte  K131014 Javna površina ispred Stadiona Lapad u iznosu 128.000 kuna; K133009 Montovjerna- Batala – oborinska odvodnja u iznosu 50.000 kuna i K139027 Igralšte Komolac u iznosu 20.500 kuna.

 

10. Višak prihoda u iznosu 2.700 kuna su namjenska sredstva od tekućih pomoći  županije koja će se utrošiti u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo na projekt A806502 Ogrijev.

 

11. Višak prihoda u iznosu od 1.363.600 kuna  sredstva su od kapitalnih pomoći , koja će se u Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima utrošiti na projekt K13.5002 Sanacija odlagališta Grabovica.

 

12. Višak prihoda u iznosu od 180.100 kuna su namjenska sredstva od tekućih donacija Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo za projekt A806505 Jednokratne pomoći.

 

13. Višak prihoda u iznosu od 790.500 kuna su namjenska sredstva od prodaje zemljišta i  planirao se utrošiti u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom na otplatu glavnice primljenih zajmova kroz aktivnost A803402 Ulaganje u stanove, međutim stupanjem na snagu   Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 6/20) u narednim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika kroz promjenu organizacijske klasifikacije Razdjel 06 Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom  postaje sastavni dio Razdjela 02 Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i to kao Glava 02400  Gospodarenje gradskom imovinom., a s čim će se uskladiti i programska klasifikacija.

 

14. Višak prihoda u iznosu od 470.700 kuna su namjenska sredstva od prodaje građevinskih objekata i  utrošiti će se u Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima na projekt K813606 Lapadska obala 452.700 kuna i na projekt Cesta Tamarić K813603 18.000 kuna.

 

Članak 7.

 

15. Višak prihoda u iznosu 5.000 kuna prihod je od  vlastite djelatnosti odnosno od usluge naplaćene od Hrvatskih voda i raspoređuje se u Upravnom odjelu za za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu  za projekt A801607 Čistoća javnih površina-zona ABCD .

 

16. Višak prihoda u iznosu od 13.587.000 kuna nenamjenska su  sredstva  općih prihoda i primitaka od čega je 6.750.000 kuna već bilo planirano u Proračunu za 2020., a ovom odlukom umanjuje se za 2.890.000 kuna, i raspoređuje 9.727.000 kuna na određene projekte u slijedećim upravnim odjelima:

16.1. Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom planirao je na projektu K803703 Most-Osojnik za otkup zemljišta 4.000.000 kuna i ovom odlukom smanjuje se za  2.890.000 kuna zbog izvršenih rashoda u prosincu 2019. godine, te na tom projektu ostaje  1.110.000 kuna. Međutim stupanjem na snagu Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 6/20) u narednim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika kroz promjenu organizacijske klasifikacije Razdjel 06 Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom  postaje sastavni dio Razdjela 02 Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i to kao Glava 02400  Gospodarenje gradskom imovinom, izvršit će se i usklađivanje  programske klasifikacije

16.2. Upravni odjel odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša planirao 1.500.000 kuna viška od općih prihoda i primitaka i to po projektima: K811601 Prostorni plan uređenja 300.000 kuna; K811603 Urbanistički planovi uređenja 650.000 kuna i K811625 Ostala prostorno –planska dokumentacija 550.000 kuna, i ovom odlukom se sve potvrđuje;

16.3. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima planirao je  1.250.000 kuna viška  od općih prihoda i primitaka po projektima: K813114 Javna površina ispred Stadiona Lapad 200.000 kuna;  K813702 Zgrade u Solitudu 200.000 kuna, K813609 Importane 750.000 kuna koji se zbog novonastalih okolnosti u ukupnom iznosu preraspodjeljuje na projekt K813103  Kardinala Stepinca – I.Dulčića, i K814001 Zgrada pred Dvorom 100.000 kuna koji projekt je završen u 2019 i iznos od 100.000 kuna  se također preraspodjeljuje  na  projekt K813103 Kardinala Stepinca – I.Dulčića;

16.4.Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu  raspoređuje se 7.000.000 kuna za Javnu vatrogasnu postrojbu „Dubrovački vatrogasci“ na aktivnost A803002 Decentralizirane funkcije – iznad minimalnog financijskog standarda:

16.5.Upravnom  odjelu  za poslove gradonačelnika raspoređuje se 2.727.000 kuna za aktivnost A800901 Protokol i informiranje.

 

Članak 8.

 

Manjak primitaka u iznosu 10.075.000 kuna pokrit će se iz kreditnih sredstava HBOR-a koja su doznačena u siječnju i veljači 2020.godine. Manjak primitaka u iznosu 10.075.000 nastao je zbog rashoda financiranih iz kreditnih sredstava, nastalih u 2019.godini i evidentiranih u 2019.godini, a za koje se kreditna sredstva raspoloživa u 2020.godini.

 

Članak 9.

 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 400-06/18-02/01

URBROJ: 2117/01-09-20-148

Dubrovnik, 27. srpnja 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------