POZIV NA TESTIRANJE - za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnik

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto

viši stručni suradnik III u Upravni odjel za izdavanje i provedbu

dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika

KLASA:112-01/14-01/27

URBROJ: 2117/01-15/15-14-5

Dubrovnik, 04. studenog 2014. godine

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika upućuje

P O Z I V  NA   T E S T I R A NJ E

Dana 10. studenog 2014.godine (ponedjeljak) s početkom u 08:30 sati u prostorijama Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika, na adresi Lučarica 1, Dubrovnik, I. kat, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, a temeljem javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno na radno mjesto Viši stručni suradnik III u Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika.

Javni natječaj za prijam u službu bio je objavljen u Narodni novinama broj 123/2014. , na oglasnoj ploči i web stranici Grada Dubrovnika te kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 22. listopada 2014. zaključno do 30. listopada 2014. godine.

Opis poslova radnih mjesta iz natječaja i pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja objavljeni su ranije na web stranici Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr.

Pisanom testiranju mogu pristupiti samo osobe koje su stekle status kandidata prijavljenog na javni natječaj odnosno kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. Samo s kandidatom koji ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju, koji se boduje na isti način.

O terminu intervjua kandidati će biti naknadno usmeno obaviješteni. Prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu utvrđuje se rang-lista kandidata.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće pristupiti testiranju.

Na testiranje je potrebno donijeti u izvorniku isprave, koje su uz prijavu na javni natječaj kandidati dostavili u preslici.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju

 kandidata.

Ukoliko se kandidati na testiranju budu ponašali neprimjereno ili prekrše jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Ovaj poziv na testiranje objavit će se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.