Naslovnica    I   Gradonačelnik    I   Program i smjernice gradonačelnika    I   Gradsko vijeće    I   Gradska uprava   
18.svibnja 2012
Javni natječaj za davanje u zakup javne površine
Na temelju čl. 14. Odluke o zakupu javnih površina i zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika, KLASA: 363-05/12-01/185, URBROJ: 2117/01-08-12-2, od 18. svibnja 2012. godine, Grad Dubrovnik raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
za davanje u zakup javne površine

I.

Predmet natječaja su javne površine do 12,00 m2 na kojima će se postaviti kiosci za prodaju tiska, duhanskih prerađevina i ostalih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, na slijedećim lokacijama:

1. Andrije Hebranga (iznad VODOVOD DUBROVNIK-preko puta caffe bara „7 SINS“) čest.zem. 1143/1 k.o. Gruž
2. Iva Vojnovića (Square – lijevo od autobusne nadstrešnice u pravcu Grada)
čest.zem. 687/6 k.o. Gruž
3. Dr. Vladka Mačeka (Čokolino – kod ulaza u O. Š. Montovjerna)
čest.zem. 615/1 k.o. Gruž

- namjena: trgovina na malo izvan prodavaonica;
- početni iznos zakupnine: 2.100,00 kuna;
- jamčevina: 6.300,00 kuna;
- vrijeme zakupa: do 31. prosinca 2014. godine;
- sredstvo osiguranja plaćanja: bjanko zadužnica na cjelokupan ugovoreni iznos zakupnine.

Građevinske radove koji prethode postavljanju kioska obavlja zakupnik o svom trošku, u dogovoru sa stručnim službama Grada Dubrovnika, uključujući ishođenje elektroenergetske suglasnosti i postavljanje električnog priključka.

II.

Sudionici natječaja mogu biti pravne i fizičke osobe koje ispunjaju zakonom propisane uvjete za obavljanje navedenih djelatnosti.

III.

Rok za dostavu ponuda na natječaj je zaključno s danom 28. svibnja 2012. godine (ponedjeljak), u pisarnici Grada Dubrovnika do 12, 00 sati, ili putem pošte do 24, 00 sata.

Ponude se podnose Gradu Dubrovniku, Upravni odjel za gospodarenje nekretninama osobno u pisarnici ili poštom preporučeno na adresu ( Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik ) u zatvorenoj omotnici, s naznakom „ PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU/KIOSCI- NE OTVARATI “.
IV.

Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
-osnovne podatke o pravnoj i fizičkoj osobi koja se natječe,
- oznaku lokacije za koju se daje ponuda na natječaj,
- ponuđeni iznos zakupnine izražen u kunama u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili u opisnom iznosu u odnosu prema drugim ponudama,
- namjenu, to jest djelatnost koja će se na javnoj površini obavljati.

V.

Uz ponudu sudionici natječaja moraju dostaviti:

- dokaz o uplaćenoj jamčevini za sudjelovanje u natječaju,
- potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Dubrovniku,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu ( izvornik ili ovjereni preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice), te izvornik ili ovjerovljeni preslik potvrde o stručnoj osposobljenosti ( obrtnicu ), ako je natjecatelj fizička osoba,
- izvornik ili ovjerovljeni preslik rješenja o upisu u sudski registar, ako je natjecatelj pravna osoba.
Radi ostvarenja prava prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N. 174/04.) trebaju dostaviti pravovaljani dokaz o svom statusu (Potvrdu Ministarstva obrane, Odsjeka za poslove obrane ili Potvrdu Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Odsjek za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i žrtve rata), te potvrdu da nisu korisnici mirovine ostvarene po istom Zakonu. Prednost pri zakupu može se ostvariti samo jednokratno.

Sve isprave moraju biti izvorne ili ovjerovljene kod javnog bilježnika.

VI.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračun Grada Dubrovnika broj 2340009-1809800009, s pozivom na broj 68, sa uplatnim brojem 7706- OIB .

VII.

Sudionici natječaja bit će obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 15 dana nakon otvaranja ponuda. Sudionicima natječaja čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina će se vratiti nakon dovršetka natječaja, a najkasnije u roku od 45 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos naknade za lokaciju.
Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćenog pologa, a ovlašteno tijelo može izabrati drugu po redu najpovoljniju ponudu, poništiti natječaj za tu lokaciju i/ili raspisati novi natječaj.

Sudionik natječaja koji bude izabran dužan je, u roku od 15 ( petnaest ) dana od dana primitka odluke o izboru, uplatiti razliku do tromjesečnog iznosa ponuđene zakupnine u korist PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA , žiro račun br. 2340009-1809800009, u protivnom smatrat će se da je odustao od zakupa i nema pravo na povrat jamčevine.

VIII.

Sudionik natječaja koji bude izabran dužan je ishoditi sve potrebne dozvole za obavljanje djelatnosti u kiosku, što ne može biti razlogom za nepoštivanje njegovih ugovornih obaveze prema Gradu Dubrovniku, poglavito na plaćanje zakupnine.

IX.

Zakupnik se obvezuje prilikom zaključivanja ugovora Zakupodavcu uručiti, kao instrument osiguranja plaćanja zakupnine, zadužnicu na ukupni iznos zakupnine za cijelo vrijeme trajanja ovog ugovora ( 100.000,00 kuna ) i uvećan za zakonsku zateznu kamatu, ovjerenu kod javnog bilježnika.
X.

Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se prema čl. 20. Odluke o zakupu javnih površina (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 03/07.).

Po okončanju natječaja dokazi i isprave se vraćaju sudionicima natječaja koji nisu izabrani, kao i uplaćena jamčevina u nominalno iznosu, radi čega molimo navesti broj kontakt telefona i broj računa na koji se jamčevina ima vratiti.

XI.

Povjerenstvo ne razmatra nepotpune, nepravovaljane i neprecizne ponude ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje financijske obveze prema Gradu Dubrovniku.

Potvrde glede podmirenja svekolikih dugovanja spram Grada Dubrovnika izdaje Upravni odjel za financije Grada Dubrovnika, Zeljarica br. 1, II kat.

XII.

Detaljnije obavijesti o uvjetima natječaja i mikrolokacijama zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarenje nekretninama, Dubrovnik, Zeljarica br. 1, u vremenu od 09,00 – 12, 00 sati.
XIII.

Vijećnici Gradskog vijeća i članovi njihovih obitelji ne mogu sudjelovati u natječajnom postupku.

XIV.

Grad Dubrovnik zadržava pravo poništiti natječaj bez obrazloženja i snošenja bilo kakve odgovornosti spram natjecatelja, ili inih osoba.

GRAD DUBROVNIK

Vezani dokumenti:

 

 
 
Natječaji
Svi natječaji

 
Dubrovnik Online

Vaša pitanja i prijedlozi
Katalog informacija
Upit u financijska stanja
Stanje komunalnih računa
Poslovni prostori i javne površine
Natječaji
Proračun grada Dubrovnika
Službeni glasnik
O Dubrovniku
Korisni linkovi

Gradska uprava
Dubrovnik Online
Vijesti

Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Gradska uprava
Mjesni odbori i Gradski kotari
Gradska poduzeća i ustanove
Javna nabava
Službeni dokumenti
Adresar

 

Vaša pitanja i prijedlozi
Stanje komunalnih računa
GUP Grada
Natječaji
Poslovni prostori i javne površine
Službeni glasnik
Proračun Grada Dubrovnika
O Dubrovniku
Arhiv anketa
Web mail
Web mail

Arhiva svih vijesti
Vijesti iz Upravnih odjela Grada
Vijesti iz Ureda Gradonačelnika
Akti gradonačelnika
Vijesti iz mjesnih odbora i Gradskih kotara
Događanja i aktivnosti u Gradu

 

Copyright (C) 2009 Grad Dubrovnik, sva prava pridržana.